Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร สคว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร สคว

ลิงค์: https://ehenx.com/17206/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ก.ค. – 8 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชอง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่การเกษตร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล รวบรวม จัดเก็บรักษา เอกสารสำคัญ เอกสารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ช่วยนักวิชาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน การบัญชี การคลัง 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ


เจ้าหน้าที่การเกษตร

1. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตร 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 3. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร สคว  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุ การเกษตร (สคว.)

กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 – 8 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร สคว

แผนที่ file 1

Comments

comments