Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 มิ.ย. -4 ก.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17194/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก (โรงพยาบาลแม่สอด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ด้วยจังหวัดตาก โดยโรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จะดำเนินการ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แพ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ค. ๒๕๕๑ ประกอบ กับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเสือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเทคนิคกายอุปกรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างกายอุปกรณ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ก. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ด้นคว้า ออกแบบ ประดิษฐ์ ปรับปรุงพัฒนากายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ โดย ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินกิจวัตรประจำวันได้
(๒) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติของงานกายอุปกรณ์ที่ใซ้ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็น ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ข. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้ป่วย ผู้พิการและญาติ ในการตัดสินใจเลือกใช้กายอุปกรณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วยแต่ละคน ภายใต้ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติที่ซัดเจนภายใต้ การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
(๒) ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง ประสานงานกับบุคคลภายในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยืนสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระขนมพรรษา

โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 – 4 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

Comments

comments