Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17182/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ร่วมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (๒) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(๓) ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นประเมินความเสียง ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน เพื่อกำหนดประเด็นการตรวจสอบ กำหนดเกณฑ์ เทคนิค วิธีการ ตรวจสอบ
(๔) ร่วมเปิดการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ สอบทานประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของ ข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี ด้านกฎระเบียบ ด้านการ ดำเนินงาน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเลี่ยง ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี และในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(๕) รวบรวมข้อมูลที,ได้จากการตรวจสอบ จัดทำกระดาษทำการสรุปข้อตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยจัดทำเป็นร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าคณะ ตรวจสอบใน ส่วนที่รับผิดชอบ
(๖) ให้คำปรึกษา แนะนำในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยรับตรวจ
(๗) ติดตามการดำเนินการแกํใขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๘) ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ร่วม ปฏิบัติงาน
(๙)ให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง
(๑๐) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๑๑) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,เจ้าหน้าที, หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน และส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments