Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2565

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/17178/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (ศาลากลางจังหวัดเขียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ก.ค. – 8 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ทดแทนอัตราว่าง)

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเดิมประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งจังหวัดเขียงใหม่ ที่ ๔๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป (ทดแทนอัตราว่าง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับช้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่าง ชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการ ตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก
หน้าที่ความรับผิดขอบ
เกี่ยวกับงานการเงิน การรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของส่วน ราชการ เช่น การวางฎีกาเตรียมเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำ งบประมาณ เป็นต้น โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
–    ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา หรือมีกฎระเบียบชัดแจ้งอยู่แล้ว
–    ลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
–    คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และใบนำส่งเงิน
–    ช่วยทำฎีกาเบิกเงิน ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร
–    ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน
–    ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำและขออนุมัติเบิกงบประมาณ
–    ช่วยทำบัญชีบางประเภท เช่น บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น
–    ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุต่างๆ
–    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๑    . ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
๒    . ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/Microsoft Word/ Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint)
๓    . วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
๔    . ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอำนวยความเป็นธรรมของ ฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป๕    . ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
๖    . ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management Information System)
๗    . ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๘    . ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๙    . พระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑    ๐. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑. พระราชบัญญ้ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑    ๓. กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม 8)00 คะแนน)
การประเมินโดยการสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ  

ศาลากลางจังหวัดเขียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเขียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 – 8 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการปกครอง

แผนที่ file 1

Comments

comments