กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -27 มิ.ย. 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -27 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ลิงค์: https://ehenx.com/17142/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มิ.ย. – 27 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วใป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราซการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมาย ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราขการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการ บริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรืจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาไดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทศโนโลยการบรรจุ หรอทางวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุดสาหกรรม ทางการอาหาร ทางเทศโนโลย การบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางชีววิทยา ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัดว์นํ้า ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางเทศโนโลย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางวิทยาศาสตร์และ เทศโนโลยการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีวเคมี
หรือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีวเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมี
หมายเหๆ ไห้ผู้สมัครยี่นหลักฐานวุฒิการศึกษา ดามประกาศกรมประ;มง ข้อ ๓.๒ (๒) ดังบี้ ร). สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ ๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานศึกษา ทดลอง วิชัยด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า ไท้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ รวมทั่งการพัฒนา การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงกรรมวิธึในการ แปรรูปสัตว์นํ้าของชาวประมง และโรงงานอุดสาหกรรม สัตว์นํ้า ให้มีประสิทธภาพ ศึกษาวิเคราะห์หาความสด และคุณภาพของสัตว์นํ้า ปรับปรุงวิธึการดูแลรักษา การขนส่ง การบรรจุ และการเกีบรักษาสัตว์นํ้า เพื่อรักษา คุณภาพสัตว์นํ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิเคราะห์คุณภาพ สัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรืย์ เพื่อการรับรองคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของ ประเทศ หรือมาตรฐานระดับสากล ตรวจสอบสุขลักษณะ สถานแปรรูปสัตว์นํ้า แหล่งขนถ่ายและสถานประกอบการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรับรองตามมาตรฐาน GMP และ/หรือระบบคุณภาพ HACCP วิเคราะห์ วิชัย และ ประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าและระบบ ควบคุมตรวจสอบที่มีความซับซ้อน เพื่อให้เกิดผลสับฤทธึ๋ ของงานวิชัย และพัฒนาดักยภาพของตน และปฏิบัติงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

  กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อาคารปลอดประสพ ชั้น ๒ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 – 27 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

  แผนที่ file 1

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments