กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 มิ.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17082/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ กรมสุขภาพจิต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามใน สัญญาจ้างพนักงานราชการให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจิตวิทยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจิตวิทยา

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง เช่น ได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจิตวิทยา

(๑) ค้นหา ติดตาม และให้การดูแลทางสังคมจิตใจและกระบวนการทางจิตวิทยา แก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน
(๒) วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยชุมชน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเว่ชในชุมชน
(๓) ประสานและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต
(๔) รวบรวม และประยุกต์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ สุขภาพจิตศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดจนฟิกอบรม การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน พื้นที่รับผิดชอบ
(๕) วิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมและ ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตที่รับผิดชอบ
(๖) ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน
(๗) จัดทำแผนการปฏิบัติงาน วางแผน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยในระดับต่าง ๆ
(๘) ร่วมเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการด้านจิตวิทยาในโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
(๙) พิจารณาและเสนอความคิดเห็นในการกำหนดนโยบายและแผนงาน มาตรการ หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการควบคุมและรักษาคุณภาพของการดำเนินงานด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิต
(๑๐) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานกับส่วน ราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
(๑๑) เป็นผู้แทนของกลุ่มงาน ศูนย์หรือกรม ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจิตวิทยา

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ๔ ๒. บริการที่ดี ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔. การยืดมั่นในความถูกต้องขอบธรรมและจริยธรรม ๕. การทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑ กรมสุขภาพจิต ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 – 13 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสุขภาพจิต

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments