สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -10 มิ.ย. 2565

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -10 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17046/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 10 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
๒. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องในด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีหนังสือรับรอง การทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
๒.๒ สำหรับวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี
๒.๓ สำหรับวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๓. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน ๒ เรื่อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์

๑. ให้คำปรึกษาผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
๒. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน
๓. ให้คำปรึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับการทำงาน ของสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
๔. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการป้องกันการถูกโจมดีข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ (ป้องกัน ไวรัส) หรือการโจรกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๕. ประสานและสนับสนุนในการพัฒนาบุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่งชาติ ให้เป็นบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีได้ถูกต้องและเหมาะสม รองรับการเป็น สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
๖. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตุนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ 

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ขั้น ๑๙ อาคารอารีย์ ฮิลส์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 10 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments