กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -10 มิ.ย. 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -10 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17020/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนของถองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ซะนั้น อาศัยอำนาจตาม มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประขุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมือ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อนุมัติบริหารงานบุคคลของพนักงานเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รกใช้ถนน โดยอิงระเบียบการบริหารงานของพนักงานราขการโดยอนุโลม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และที่แกไข เพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำฝากเงิน การโอนเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจำวันของกองทุน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
(๒) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุน จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนและประจำปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน รวมทั้ง ประสานหน่วยงานทีเกียวข้องในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุน การรับ – เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน
(๓) ปฏิบัติงานและสนับสบุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินครั้งที่ ๑
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ไช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหริอปริมาณการแก้ไข บีญหาเชังบ่ริมาณและข้อมูลต่างๆ
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เขื่อมโยงของคำ ข้อความหรือ รูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความสัญลักษณ์ หรือสถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สอบข้อเขียน (๑) การบันทึกรายการทางบัญชี (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินล่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ (๓) พระราขกฤษฎีกาค่าใฃ้จ่ายในการเดินทางไปราขการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๐ (๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการป็กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม    ถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๕ (๕) ประกาศกรมการขนล่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไข การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม ของประขาขน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเดิม
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะลมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ 

สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ที่อยู่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๑ ถนนโพธี้พระยา-ท่าเรือ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 – 10 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034611202

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments