กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -30 พ.ค. 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -30 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/16977/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 30 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

สำนักงานตรวจสอบภายในททาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

๑.๓.๑ เป็นเพศชาย/หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเรียน รด.ปีที่ ๓)
๑.๓.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)/ประกาศยีบัตรวิชาชีพ-ประกาศยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช-ปวส.) สาขาพณิชยการหรือบริหารธุรกิจทุกสาขา
๑.๓.๓ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๑.๓.๔ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๑.๓.๕ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ

๑.๒.๑ จัดปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ รวบรวม เสนอ แจกจ่ายเอกสาร
ของทางราชการ
๑.๒.๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานธุรการ

๕.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐-๑๑๐๐ (รายงานตัว เวลา ๐๘๓๐-๐๙๑๕) ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ชั้น ๗ อาคาร ๕
๕.๑.๑ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๖๐ คะแนน)
๕.๑.๒ ขอบเขตการสอบ : ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๘
๕.๒ การสอบภาคปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๓๐ (รายงานตัว เวลา ๑๒๓๐-๑๓๑๕) ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ชั้น ๗ อาคาร ๕
๕.๒.๑ ข้อสอบเป็นแบบปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
๕.๒.๒ ขอบเขตการสอบ : การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word และ
Microsoft Excel
๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ ในอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐ (รายงานตัว เวลา ๑๓๐๐-๑๓๔๕) ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ชั้น ๘ อาคาร ๕ พิจารณาจาก บุคคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และความรู้เกี่ยวกับทหาร (เกณฑ์การทดสอบเหมาะสม/ ไม่เหมาะสม)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร หน้าลิฟต์ ชั้น ๘ อาคาร ๕

กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 – 30 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments