กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ค. 2565

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16952/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 12,430-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสวัสดิการทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการหหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย กรมสวัสดิการทหารอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียค ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐


พนักงานพัสดุ

เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพั การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือ
ราชการและเอกสารชองทางราชการ
๒.๑.๒ รับ – ส่ง เก็บ รวบรวม ร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของ
ทางราชการ
๒.๑.๓ ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
๒.๑.๔ ใช้ เก็บ รักษ้า และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง และอาคาร สถานที่
๒.๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานพัสดุ

๒.๒.๑ รับ จ่าย เก็บรัาษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
๒.๒.๒ เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
๒.๒.๓. ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และทำความสะอาดคลัง
๒.๒.๔ ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานภาพ
๒.๒.๕ จัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก็ไขให้พันสมัย
๒.๒.๖ รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนเพื่อเป็นข้อมูล ในการจัดหาพัสดุ
๒.๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานธุรการ

ความรู้ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวลับงานธุรการ
– ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง – ทดสอบการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับงานธุรการ
คุณสมบัติส่วน,บุคคลอื่น


พนักงานพัสดุ

ความรู้ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ –    ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย –    1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง – ทดสอบการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับงานพัสดุ
คุณสมบติส่วนบุคคลอื่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครพร้อมใบเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ไทย ถึงแผนกกำลังพล กองบังคับการ

กรมสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร๑๐๒๑๐ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 – 25 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองทัพอากาศ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments