กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 พ.ค. -1 มิ.ย. 2565 รวม 66 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/16920/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ,นักนันทนาการปฏิบัติการ,นักบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ,นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 66
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช้าราขการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการช้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการเป็นช้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) มาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ-ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ และมติ ก.ก. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักนันทนาการปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด. สาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๓. ได้รับประกาศน็ยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอฺย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ทางธุรกิจเกษตร สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศน็ยบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๑. ได้รับประถาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทางการอนามัย ทางผู้ช่วย-พยาบาล ทางการสาธารณสุข หรือทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อ จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า 


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 


นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นฺที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 


นักนันทนาการปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 


นักบัญชีปฏิบัติการ

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี


นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 


นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ซีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีซีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรืหรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการพาณิชย์ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ หรือทางการบัญชี หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญ่าตรีหรือคุณ}ฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไนระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน ด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ช่วยทำการศึกษา ด้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรองทางด้าน วิชาการเกษตร เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๖) ผลิต และให้บริการ ด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายและ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
(๓) ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้นํ้า เป็นต้น เพื่อสนับสบุนงานวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป
(๔) ช่วยว่างแผน ส่งเสริมการผลิต จัดทำโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร และส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข่น การอนุรักษ์พื่นทุเการปลูกพืชประจำถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร การเพาะเลี้ยงแมลงเพื่อการศึกษาและนันทนาการ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่ม ผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษ์พันธุพืชหายาก
(๕) สำรวจ ช่วยวางแผน ปรับปรุงที่ว่างในบริเวณต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบชองกรุงเทพมหานคร และ การออกแบบ ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และร่มรื่น สวยงาม
(๖) จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใซ้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสุภาพดี และเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้สามารถปฏิบติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) ปฏิบัติงานด้านการเกษตร เข่น ผลิต ดูแลและบำรุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น เพื่อนำไปปลูกและตกแต่งในพื้นที่ หรือในพิธีสำคัญ หรือวันสำคัญต่าง ๆ
๒. ด้านการบริการ
(๑) สาธีต แนะนำ ส่งเสริม ฟิกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยชัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ เพื่อนำความรู้!ปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
(๒) บัระสานงานกับหน่วยงฺานหรือส่วนราชการต่าง ๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ปฏิบิตงานในฐานะผู้ปฏีบ้ลิงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏีบ้ลิงาน ด้านการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการในงานด้านการสาธารณฺสุช เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานและสุขภาวะที่ดี
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำการดำเนินกิจการที่มีผลกระทบด้านการสาธารณสุข เช่น ตลาด สถานที่ จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร สถานบริการต่าง ๆ ฌาปนสถาน เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริม ควบคุม รักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎ่หมายที่กำหนด
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
. (๔) ดูแล บำรุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใข้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้ความรู้ ประขาสัมพันธ์ ในงานด้านการสาธารณสุขเบื้องต้น แก,ประชาชน เพื่อใขในการดูแล สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซัความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แน่ะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
. (๑) ติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เพื่อให้ การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น
(๒) ดูแล ติดตั้งโปรแกรมของหน่วยงาน และบำรุงรักษาสภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือขายภายในส่วนราชการที่รับผิดขอบ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) จัดทำระบบเครือข่ายขนาดเล็กภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการฺที่รับผิดชอบ เพื่อให้ สอดคล้องกับการดำเนินงานและความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
(๔) จัดทำ รวบรวม วิเคราะห์วิธีการและลำดับของการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการของ หน่วยงาน เพื่อเลือกระบบและวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
(๕) รวบรวม จัดทำ จัดเก็บ ดูแล ตรวจสอบข้อ่มูลต่างๆของหน่วยงาน และแกไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์!ด้ตามที่ต้องการ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปืาหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่!ด้รับ่มอบหมาย๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใซัเมื่อมีปัญหาหรือฃ้อุสงสัยในการใซังานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ผู้ใช้เข้าใจและใช้งานคอมพิวเตอร์ไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) จัดฟิกอบรมเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ในการปฏิบัตงาน 


นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใข้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการ ประชุม เป็นต้น เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การ บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตลุประสงค์ของหน่วยงฺานหรือส่วนราชการ
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานหรือส่วนราชการ และบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป๋าหมายตามที่กำหนด
(๔) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั๋งของผู้บริหารของ หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูล.ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(๒) ชี่,แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่!ด้รับมอบหมาย๔. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานโนความรับผิดขอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใพ้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเช้าใจในงานที่รับผิดชอบ 


นักนันทนาการปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานนันทนาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดำเนินการ จัดทำโครงการและการจัดกิจกรรมนันทนากฺารด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน เพื่อให้ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดสุขภาวะที่ดี เช่น กิจกรรมด้านพลศึกษา ศึลปะ นาฏศึลป้ คหกรรมศฺาสตร์ ห้องสมุด การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา ค่ายพักแรม และการจัดสนามเด็กเล่น เป็นด้น
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ด้านนันทนาการ ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมด้านนันทนาการ เพื่อกำหนด นโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทาง หรือ วางแผนการพัฒนาปรับปรุงงานด้านนันทนาการ
(๔) ฟิกอบรมงานวิชาการนันทนาการ แก’เจ้าหุนัาที่ที่เกี่ยวซ้อง เพื่อให้เกิดความรู้ทักษะ และความ เข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
(๕) ส่งเสริม สนับสนน การจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน นักศึกษา
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานด้านนันทนาการที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านนันทนาการเป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนดไว้๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ บริการ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเบื้องต้นด้านนันทนาการ แก่นักเรียน นักศึกษ่า เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาขนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้และ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกตํใช้ให้เกิดประโยชน์ 


นักบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นต่ามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการดำเนินงานของหน่วยงานเหล่านั้นถูกต้องตาม – กฎหมาย
(๒) ตรวจสอบ ติดตาม แลฺะยืนยันยอดการรับ – จ่ายเงินและควบคุมการขออนุมัติเงินทุกประเภท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดสามารถจัดทำรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร ได้อย่างถูกต้องและเสร็จตามเวลาที่กำหนด
(๓) ศึกษา รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบบัญชีและระบบบัญชีรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็น ข้อมูลให้แก่เจัาหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการพัฒนาระบบบัญชี การวางรูปบัญชีและ การตรวจสอบบัญชีต่อไป
(๔) บันทึกรายการบัญชีรายรับ รายจ่ายของเงินทุกประเภท และจัดทำรายงานทางการเงินตามคู่มือ การบัญชีกรุงเทพมหานคร และรายงานทางการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด 


นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซัความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานต้านวิเคราะห์ผังเมือง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัดึในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษุา สำรวจ จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลชัอมูล วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการวางและจัดทำผังเมือง การพัฒนาพื้นที่และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องกับการวิเคราะห์ผังเมือง
(๒) ศึกษา ด้นควัา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิเคราะห์ผังเมือง เพื่อจัดทำคู่มือ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทาง ในการพัฒนาวิชาการด้านวิเคราะห์ผังเมือง
(๓) จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้การวางและจัดทำ ผังเมืองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกุทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ. เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ซัอมูล และให้บริการในเรื่องที่รับผิดชอบแกหน่วยงานภาคราชการ เอกชน หรือ ประชาชน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ 


นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานต้านวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืช เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ วิทยาการด้านพันธ์ การเขตกรรม การอารักขา งานวิทยาการ ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปฺเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานด้านการผลิตสาร่บำรุงพืช และอื่นๆ เพื่อให!ด้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
(๒) ดึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและแก้ไขปัญหารวมทั้งวิเคราะห์สภาพการใช้ดิน นํ้า ป๋ย วัตลุมีพิษการเกษุตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช และปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
(๓) ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร การรับพิงปัญหาของเกษตรกร การส่งเสริมความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร ปัจจัยการผลิตและภูมิปัญญาพ้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรที่ลูกต้อง และส่งเสริมให้มีผลผลิตและคุณภาพชีวิต ที่ดีขี้น
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินด้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช เป็นต้น เพื่อวางแผนและแนะนำการผลิต ส่งเสริมและช่วยเหลือให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้!ด้มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร
(๕) ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของ กรุงเทพมหานคร
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเซิงเกษตร เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี อย่างยั่งยืนพร้อมกับเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(๗) สร้างเครือข่ายองค์กรเกษตร ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาขนผู้สนใจ
(๘) ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช การให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในพืชผัก และการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม
(๙) สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการด้านการเกษตร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกรุงเทพมหานคร
(๑๐) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเกษตร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลที่!ด้!ปวางแผนการบริหารงานของกรุงเทพมหานครต่อไป
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี่,แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก,บุคคล หรือหน่วยงานฺหรือส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) รวบรวม จัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อพนการปฏิบตงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบฺการ และผู้เกี่ยวข้อง
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกษตร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ สามารถนำความรู้!ปใช้ปฏิบ้ติให้เกิดประโยชน์
(๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซัความผู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการชัดเก็บรายได้ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ ตรวจสอบภาซีทุกชนิดที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไป ประกอบการออกหนังสือให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาซี
(๒) ประมวลผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา พิจารณาลงนามอทุมัติผลกฺารตรวจสอบต่อไป
(๓) ศึกษา ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบชำระภาษี และใบแจ้งการประเมินภาซี เพื่อให้การชัดเก็บภาษีถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย
(๔) ติดตาม เร่งรัด ภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ของกรุงเทุพมหานครที่ค้างชำระตามกรอบ ระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดไวั เพื่อให้สามารถชัดเก็บได้ตามเป้าที่กำหนด
(๕) ช่วยวางแนวปฏิบัติและวางหลักเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อกำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ ที่เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสม หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับ หลักวิชาการ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่วางไว้ เพื่อช่วยป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อให้การชัดเก็บ รายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(๖) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆที่เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครุ เพื่อชัดทำประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณลัดไป
(๗) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ้ที่กำหนด๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมลูทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก1บุคคลหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และอื่นๆที่เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
แก่ผู้รับการประเมินและประชาชนทั่วไป เพื่อสิร้างความเข้าใจในนโยบายของกรุงเทพมหานคร รวมถึงข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้รับการประเมินสามารถเสียภาษี1ปในแนวทางที่ลูกต้องและเหมาะสมได้ 


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่Iด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำ สัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรง กับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินรวมทั้ง การบริหารด้านอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตคุประสงค์ที่กำหนด
(๓) จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอช้อตรวุจพบและขอเสนอแนะ ให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบผลการดำเนินงาน
(๔) ร่วมวางระบบการควบคุมภายใน ให้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล ตลอดจนปรับปรุง และ รายงานผลการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแบบรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควฺบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อนำไปส่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อไป
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันพังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก1บุคคลหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย๔. ด้านการบริการ
(๑) ฟิกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และเจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและขึ้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแกัปัญหาข้อขัดแย้งใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๒) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และขึ้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิดชอบในระคับ เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์ 


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้ร้บมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดชี้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เป็นด้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญ้ติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญซี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้!ดยสะดวก
(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้ พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ก่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแกเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู,มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ทึ่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อก่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์!นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการว่างแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ ที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและขี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกขน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทก็ที่เกี่ยวกับ งานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการและใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 


บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่Iด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดหา ลัดเลือก วิเคราะห์ จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเส์กทรอนิกส์ ทำรายการบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
(๒) ศึกษาลันคว้าวิธีการและเทคนิคใหม่ๆการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ
(๓) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเข้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี่,แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือส่วน.ราชการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใซัทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพื่อให้ เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจำแนกพืช
๒. การฺปรับปรุงพันธุพืช การขยายพันธุพืชรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด การติดตาต่อกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เชินต้น
๓. การดูแลบำรุงรักษา ได้แก่ การปลูก การปรับปรุงดิน การให้ป๋ย การให้นํ้า การป้องกันกำจัดดัฅรูพืช การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม การคํ้ายัน การล้อมย้าย
๔. การจัดภูมิทัศน์ ได้แก่ การตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
๕. การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่
๖. เศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนฺาธุรกิจการเกษตร
๗. เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตรประเภทต่าง ๆ
๘. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมมาใช้


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้นได้แก่
–    หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
–    การควบคุมและป้องกันโรค
–    การส่งเสริมสุขภาพอนามัยตามกลุ่มวัย
–    งานทางด้าน่ระบาดวิทยา การเฝืาระวังโรค การสอบสวนโรค
–    งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานอาซีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร
–    งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิตให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชน ประชาชน และเครือข่ายสุขภาพ
–    การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนโครงการและประเมินโครงการ
๒    . กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานต้านสาธารณสุขได้แก่
–    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกัโขเพิ่มเติม .
–    พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
–    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกัโขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพล้วนหน้า ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

.ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้แก่
–    การติดตั้ง ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และลูแลบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายของหน่วยงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
–    การจัดทำ รวบรวม วิเคราะห์วิธีการและลำดับของการประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแห้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
–    การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
–    การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การให้คำแน่ะนำ แก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ
–    ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล


นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป ได้แก่
–    การบริหารงานการประชุม
–    การเลขานุการเบื้องต้น
–    การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน
–    การรวบรวมข้อมูลสถิติ
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
–    หลักการเขียนหนังสือราชการ
หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
–    หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อฺสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ
๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม
–    พระราขบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ .
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก[ขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกัเ1ขเพิ่มเดิม


นักนันทนาการปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปบื้โดยวิธีการสอบข้อเขียน.(คฺะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านนันทนาการ เช่น การจัดกิจกรรมพละศึกษา กีฬาและ นันทนาการ วิธีการจัดการเรียนการสอน การเซียนโปรแกรมและโครงการทางกีฬาและนันทนาการ การฟิกซ้อม การแข่งชันกีฬาและการประกวดกิจกรรมนันทนาการ การตัดสินกีฬา การบาดเจ็บทางกีฬา การปฐมพยาบาล การจัดค่ายพักแรม การจัดและนำเกมส์ เพลง เป็นต้น การศึกษา วิเคราะห์วิจัย สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ กลุ่มเป้าหมายผู้ใซับริการ และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายขอํงศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์ เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม แผนปฏิบัติงานนันทนาการแห่งชาติ และมาตรฐาน วิชาซีพนันทนาการ


นักบัญชีปฏิบัติการ

ทดสอบความรูความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
การวิเคราะห์งบการเงิน
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๒.๑ พระราขบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แกัเ.ขเพิ่มเดิม
๒.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ข้อบัญญัตกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๕ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ย่วกับ
. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แกัเ.ขเพิ่มเดิม
๒.๖ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และทฺแก้ไขเพิ่มเดิม
๒.๗ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๘ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก1ขเพิ่มเดิม


นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ทดสอบความรูความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเซียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. กระแสโลกาภิรัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการบริการพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ เทคโนโลยี พลังงาน ตลอดจนความร่วมมือการแข่งขันและ ข้อตกลงระหว่างประเทศรวมถึงการจัดตั้งฺประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง่เกี่ย่วข้องสัมพันธ์กับระบบเมือง ความเชื่อมโยง ของพื้นที่ และการผังเมือง และแนวโน้มในอนาคตของเหคุปัจจัยดังกล่าวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง
๒. วิชาการวิเคราะห์ผังเมือง ได้แก่
–    การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เช่น การสืบค้นข้อมูล การจัดการข้อมูล การกำหนดกลุ่มประชากรเปัาหมาย การสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล การดำเนินการวิจัย และการเซียนรายงานการวิจัย
–    การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น การแสดงแนวโน้ม หรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
–    การจัดทำคู่มือและการรายงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ฯลฯ รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข้อง
–    ความรู้เนี้องต้นการไข้เปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ G1S
๓. การจัดทำแผนงาน โครงการ และเทคนิควิธีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผังเมือง เช่น การวิเคราะห์ เซิงสถิต การวิเคราะห์สภาวการณ์ การจัดทำนโยบายเซิงยุทธศาสตร์ (strategic policy) เป็นต้น
๔. หลักการและกระบวนการรับฟิงความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕. ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ สิทธิ เสรีภาพและนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๕.๒ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒฺนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
๕.๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แล้ไขเพิ่มเดิม
. ๕.๔ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เช่น ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ
๖. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง


นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเซียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. หลักพฤกษศาสตร์ การจำแนกพืช
๒. การปลูก ดูแลบำรุงรักษา การคัดแต่ง การคํ้ายัน และการล้อมย้าย
๓. การปรับปรุงพันธ์พืชและการขยายพันธุพืช
๔. การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร
๕. การใช้ปุย ฮอร์[มน การอารักขาพืช
๖. การปรับปรุงดินและนี้าเพื่อการเกษตร
๗. การดูแลและเก็บรักษาผลผลิต
๘. ธุรกิจการเกษตร การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และแหลงผลิตทางการเกษตร
๙. การส่งเสฺริมเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และเทคโนโลยีทางการเกษตร
๑๐. การออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อสภาพแวดล้อมที่ต็ และการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
๑๑. การประอุกตไช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
๑๒. เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตรประเภทต่าง ๆ
๑๓. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมมาใช้


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม .๒๐๐ คะแนน)
๑. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
–    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
–    พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก!,ขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติภาษีบีาย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม และกฎฺกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
–    ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ด้างภาษี
พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. เหตุการณ์ปืจจุบันในต้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนุ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญซีและงบประมาณ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมาภิบาล และการทุจริต
๒. ก่ฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่
–    หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตุรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกัใขเพิ่มเดิม
–    หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับฺ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการควฺามเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แกัใขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    พระราชบัญญัตการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและ การตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
๓. ความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในต้านการตรวจสอบ


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับหลักการพัสดุและกฎหมายและระเบียบฺที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
’•พระราชบัญญัติการจัดขี้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐
. – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแล้1ขเพิ่มเดิม
-กฎกระทรวงออกตามค่วามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ก็. ๒๕๖๐


บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๖๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ด้านโครงสร้าง วัตคุประสงค์ การบริหารจัดการ
๖. การจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ด้านบุคลากร อาคารสถานที่ การวางแผน ออกแบบ ดำเนินการกิจกรรม การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การสร้างเครือข่าย การบริการ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
๓. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. พระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
๔. พระราชบัญญ้ตคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๖๔๖๒

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กทม.

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments