กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 13 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/16916/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักบัญชีการเงิน,นักบริหารเงินอุดหนุน,หัวหน้าเลขานุการ,นักวิชาการควบคุมภายในอาวุโส,นักวิชาการบริหารโครงการ,นักวิชาการติดตามประเมินผล,,นักบริหารแผนงาน/โครงการ,เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ด้วยสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (สำนักงาน กสศ.) จะรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของ สำนักงาน กสศ. อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานฯ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชีการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารเงินอุดหนุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


หัวหน้าเลขานุการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการควบคุมภายในอาวุโส

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการบริหารโครงการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการติดตามประเมินผล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักบริหารแผนงาน/โครงการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

(๑) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
(๒) มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน และมีประสบการณ์ด้านการทำหน้าที,เลขา คณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี หากมีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน หรือ การวางระบบควบคุมภายในภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(๓) หากเป็นผู้มีประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเคียงในระดับเดียวกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน
(๑) มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงของการตรวจสอบภายใน
(๒) มีความสามารถในการประมวลผล การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและการเขียนรายงาน
(๓) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน บัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน และการพัสดุ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงาน
(๔) มีความรู้ด้านการวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในของภาครัฐและเอกชน
(๕) มีความละเอียด รอบคอบ มีความเที่ยงธรรม และเก็บรักษาความลับได้
(๖) มีทักษะในการประสานงาน และขอความร่วมมือจากสำนักต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(๗) มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งภายในองค์กร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
 


นักบริหารทรัพยากรบุคคล

(๑) อายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
(๒) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี
(๓) มีความรู้ตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน
(๑) มีทักษะการสื่อสาร และมีทักษะการนำเสนองานในระดับดี
(๒) มีทักษะความคิดรวบยอด ความคิดเชิงระบบ และการวางแผนระบบงาน
(๓) มีทักษะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์และวางแผน
(๔) ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
(๕) ทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 


นักบัญชีการเงิน

(๑) อายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
(๒) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือการบริหาร
(๓) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๗ ปี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน
(๑) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมทางบัญชีที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
(๒) มีความกระตือรือรันในการทำงาน มีความเป็นผู้นำ
(๓) มีความสามารถในการบริหารจัดการงาน และมีทัศนคติที่ดี
(๔) มีทักษะด้านการลื่อสาร มีความละเอียดรอบคอบ 


นักบริหารเงินอุดหนุน

(๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
(๒) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงินหรือการบัญชี คอมพิวเตอร์สารสนเทศหรือในสาขา ที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ร่วมวางแผนจัดทำหรือวางระบบการเงิน-บัญชี หรืองบประมาณ ไม่น้อย กว่า ๓ ปี
(๔) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
(๕) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน
(๑) มีการทำงานแบบเชิงรุกและสร้างสรรค์
(๒) มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความละเอียดรอบคอบ
(๓) มีความสามารถในการเจรจา ประสานงานกับหน่วยงานในระดับต่างๆ
(๔) มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงานในการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมที่ดี
 


หัวหน้าเลขานุการ

(๑) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
(๒) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หากสำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย หรือ เนติบัณฑิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(๓) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที,หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ หรือมีพื้นฐานด้าน กฎหมายมหาชน
(๔) ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า ๔ ปี มีผลงานการร่างกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติ งานให้คำปรึกษา/ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย งานบริหารจัดการคดีข้อร้องเรียน หรือ งานกฎหมายอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานให้กับ กสศ. ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๔) มีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง และความคิดริเริมเพื่อดำเนินการให้งานกฎหมาย มีความสอดคล้องกับ หลักการบริหารจัดการที่เป็นอิสระของ กสศ.
(๖) มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(๗) ใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน
(๑) ทักษะการวิเคราะห์ จัดทำแผนกลุยทธ์และบริหารจัดการโครงการ
(๒) ทักษะการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย
(๓) ทักษะการนำเสนอในที่สาธารณะ
(๔) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ
(๔) สามารถทำงานในภาวะกดดันและเวลาที่มีจำกัดได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 


นักวิชาการควบคุมภายในอาวุโส

(๑) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริการธุรกิจบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
(๒) มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นอย่างดี
(๓) มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมภายในหรือตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๗ ปี หากมีประสบการณ์ด้านควบคุม ภายในหรือบริหารความเสี่ยงจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน
(๑) ทักษะการวิเคราะห์ จัดทำแผนกลุยทธ์และบริหารจัดการโครงการ
(๒) ทักษะการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย
(๓) ทักษะการนำเสนอในที่สาธารณะ
(๔) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ
(๕) สามารถทำงานในภาวะกดดันและเวลาที่มีจำกัดได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 


นักวิชาการบริหารโครงการ

(๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
(๒) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
(๓) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
(๔) หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุวามรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน
(๑) มีทักษะการวิเคราะห์ จัดทำแผนกลุยทธ์และบริหารจัดการโครงการ
(๒) มีทักษะการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย
(๓) มีทักษะการนำเสนอในที่สาธารณะ
(๔) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ
(๕) สามารถทำงานในภาวะกดดันและเวลาที่มีจำกัดได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 


นักวิชาการติดตามประเมินผล

(๑) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
(๒) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยประเมิน อย่างน้อย ๒ ปี (๔) ประสบการณ์ในประสานหรือบริหารจัดการโครงการ งานวิจัย ด้านการประเมินผลลัพธ์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๔) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
(๖) หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน
(๑) ทักษะการวิเคราะห์ จัดทำแผนกลุยทธ์และบริหารจัดการโครงการ
(๒) ทักษะการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย
(๓) ทักษะการนำเสนอในที่สาธารณะ
(๔) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ
(๔) ทักษะการบริหารความขัดแย้ง สามารถทำงานในภาวะกดดัน และเวลาที่มีจำกัดได้ดี และสามารถ เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หากจำเป็น
 


นักบริหารแผนงาน/โครงการ

(๑) อายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
(๒) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(๓) มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน การติดตามและประเมินผลโครงการ ไม่ตากว่า ๕ ปี โดยหากมีประสบการณ์ด้านการบริการจัดการโครงการด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(๔) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อออกแบบ วางแผนการทำงาน และบริหารจัดการโครงการ/แผนงาน
(๕) มีความสามารถในการทำงานเชิงรุก มีความคิดริเริมสร้างสรรค์งานหรือออกแบบการทำงานแนวใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานด้วยนวัตกรรมหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
(๖) มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษในระดับดี และ สามารถสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
(๗) มีความสามารถในการนำเสนอเพื่อสื่อสาร การเขียนงานวิชาการ หรือสรุปการประชุมได้ถูกต้องและตรง ประเด็น และเขียนหนังลือทางการเพื่อติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภานนอกหน่วยงานได้
(๘) มีความรู้ประเด็นข่าวสารด้านการศึกษา ความก้าวหน้าของนวัตกรรม ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ ตลอดจนมีความสนใจและติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ
(๙) มีมนุษยสัมพันธ์ที,ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกขน
(๑๐) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือทำงานในวันหยุดราชการได้ตาม สถานการณ์และลักษณะงานที่จำเป็น
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน
(๑) ทักษะด้านวิชาการ ะ การเซียนโครงการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การบริหารแผนงาน/โครงการ และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(๒) ทักษะด้านความคิด ะ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างเป็นระบบ
(๓) ทักษะด้านการสื่อสาร ะ การฟัง พูด อ่าน เซียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถนำเสนอ ผลงานได้ดี
(๔) ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น ะ การทำงานเป็นทีม การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ การสร้างความสัมพันธ์และการบริหารภาคีเครือข่ายได้ดี
(๔) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม ะ โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel และ Power Point และ ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวช้องกับการทำงานได้เป็นอย่างดี
 


เลขานุการ

 (๑) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
(๒) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีความรู้ความเข้าใจในงานเลขานุการและมีประสบการณ์การทำงานเลขานุการไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ประสบการณ์อื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้
คุวามรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน
(๑) ความสามารถในสื่อสารและนำเสนอได้ดี โดยมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
(๒) ความสามารถในติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอกโดยทักษะในระดับสูง
(๓) ความสามารถในการศึกษาข้อมูล เรียนรู้และวิเคราะห์รายงานต่าง ๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
(๔) ทักษะใช้เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีได้คล่องแคลว
(๕) ทักษะในการสรุปประเด็น จับใจความ และเรียบเรียงเอกสารรายงานได้ถูกต้อง ครบล้วน และละเอียดรอบคอบ
(๖) มีทักษะในการเรียนรู้งาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ
(๗) สามารถทำงานในสภาวะกดดัน เวลาที่มีจำกัดได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในกรณีที่จำเป็น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 (๑) จัดทำแผนและกำหนดฟ้าหมายการตรวจสอบประจำปี (Annual Plan) รวมถึงแผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) เพื่อใหัมีแผนการตรวจสอบที,ครบถ้วน โดยมีการประเมินความเสี่ยง และการประเมิน ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในขององค์กร เพื่อจัดวางแผนการตรวจสอบองค์กร
(๒) จัดทำเอกสารทีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามที,กำหนดไว้ในคู่มือหรือแนวทางในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละลักษณะ เพื่อให้มีเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานงาน
(๓) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประจำปีทีได้รับอนุมัติ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
(๔) จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๕) ปฏิบัติหนัาทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รวมถึงดูแลและรับผิดชอบในการจัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
(๖) ให้คำแนะนำ/ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน แก ผู้จัดการ ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงาน กสศ. เพื่อนำไปสู่การปรัปปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ กำกับดูแลที่ดี
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลตามวัตถุประสงค์


นักบริหารทรัพยากรบุคคล

(๑) วิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ (business partner) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(๒) กำกับ บริหาร และพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สามารถดำเนินการได้อย่าง ราบรื่น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานแผนและผลลัพธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(๓) วางแผนและกำกับดูแลการพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร อาทิ แผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพ แผนพัฒนารายบุคคล พัฒนาระบบสมรรถนะ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งและกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง การหมุนเวียนงานและการเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลงาน ฯลฯ รวมถึงการส่งเสริมและปลูกผิง วัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากร
(๔) ควบคุม ดูแล กำกับ การจัดหาหลักสูตร กระบวนการ หรือพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก รวมถึง การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
(๔) ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ร่วมเป็นองค์ประกอบคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
(๖) ฟิกฝนและพัฒนาตนเองเสมอเพื่อนำทักษะ ประสบการณ์ องค์ความรู้ระดับนานาขาดึ ระดับชาติ และ วิทยาการก้าวหน้าใหม่ ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลมาเผยแพร่และปฏิบัติใช้ในองค์กร
(๗) ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ กสศ. เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 


นักบัญชีการเงิน

(๑) วางรูปแบบ ตรวจสอบความถูกต้องด้านรับเงินและเบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และแผนรายจ่ายงบประมาณ รวมถึงความถูกต้องในการบันทึกบัญชี
(๒) ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลบัญชีรับเงินและจ่ายเงินกับเอกสารหลักฐานการรับจ่ายของสำนักงานฯ ให้เป็น หมวดหมูในระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อให้มีข้อมูลทีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
(๓) ตรวจสอบความถูกต้อง รายงานภาษีที่นำส่งกรมสรรพากรในแต่ละเดือน จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
(๔) ควบคุม ดูแลการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินถาวร และการคำนวณค่าเสื่อมราคา
(๕) จัดทำรายงานเพื่อใช้ประกอบงบการเงิน ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ตรวจสอบและสรุปรายงานงบการเงินเพื่อเช้าระบบกรมบัญชีกลาง
(๗) พัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร งานสารสนเทศด้านการเงินและ การบัญชีของสำนักงาน เพื่อให้งานด้านบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
(๘) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อซักถาม และชี้แจงเกี่ยวกับด้านบัญชี ภาษีสรรพากร เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๙) บันทึกและรายงานปัญหาของงานด้านการเงิน บัญชี เพื่อใข้ประกอบในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานบัญชี ปรับปรุง แก้ไข รายงานผลการปฏิบัติงานบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 


นักบริหารเงินอุดหนุน

 (๑) บริหารและจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษมากกว่า ๑.๕ ล้านคนต่อปีการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงินที,ทันสมัยเป็นไปตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการอย่างมี ประสิทธิภาพ
(๒) สนับสนุนการจัดทำคำของบประมาณประจำปีและบริหารงบประมาณของสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาด แคลนทุนทรัพย์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ กสศ.
(๓) สนับสนุนดำเนินการวางระบบควบคุมและตรวจสอบข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินอุดหนุนก่อนและ หลังการจัดสรรเงินเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของ กสศ.
(๔) จัดทำและวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลบัญชี-การเงินสำหรับการจัดสรรเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ กสศ. เพื่อควบคุมอย่างเป็นระบบ
(๕) ประสาน และติดต่อกับธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม การจัดสรรเงินอุดหนุน
(๖) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้าเลขานุการ

(๑) พัฒนาระบบสนับสนุนงานบริหารกลาง เพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกสำนักให้มีความคล่องตัว ลดภาระงาน ด้านงานบริหารจัดการพื้นฐาน บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎระเบียบ และลดความเสี่ยงในองค์กร
(๒) วิเคราะห์และจัดทำ ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ ประกาศหรือคำสั่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของสำนักงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลักษณะภารกิจของ กสศ.
(๓) การส่งเสริม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรของ กสศ. แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
(๔) ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ กสศ. เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 


นักวิชาการควบคุมภายในอาวุโส

 (๑) บริหารจัดการกระบวนการควบคุมภายใน ทั้งในด้านนโยบายและการพัฒนากรอบการดำเนินงานการ ควบคุมภายในขององค์กร
(๒) ประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด
(๓) วางระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล ตลอดจนปรับปรุงและประเมินประสิทธิผลของ การควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายสำหรับหน่วยงานรัฐ
(๔) สอบทาน นโยบาย ข้อบังคับ คู่มือปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในของ องค์กร
(๕) บริหารจัดการ/นำกระบวนการควบคุมภายในทั้งในส่วนนโยบาย ข้อบังคับ ตลอดจนคู่มีอปฏิบัติงานไป ปฏิบัติใช้ให้เกิดผลลัพธ์ในองค์กร
(๖) วิเคราะห์ ทบทวน ติดตามและรายงานผลการควบคุมภายในให้กับผู้บริหารและคณะทำงานรับทราบ
(๗) ดำเนินงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและส่วนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีระบบควบคุม ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(๘) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่องานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์


นักวิชาการบริหารโครงการ

 (๑) บริหารโครงการตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบเครื่องมือ บริหารงบประมาณ ติดตามและ ประเมินผลโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนัก
(๒) ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดทำ โครงการต่าง.ๆ
(๓) สนับสนุนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินงานเพื่อใช้ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย สื่อสาร รณรงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
(๔) ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสนับสนุนการทำงานของ ภาคีเครือข่าย
(๔) พัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในทุกระดับ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการติดตามประเมินผล

(๑) ศึกษา ค้นคว้า พัฒนากลยุทธ์ กระบวนการ และแผนการในการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานของ กสศ.
(๒) บริหารโครงการและประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่กำหนด
(๓) สร้างและส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติและระดับชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือ ทางด้านวิชาการและการดำเนินการด้านการประเมินผลลัพธ์
(๔) สนับสนุนการจัดประชุมให้ความรู้และแนวคิดด้านการประเมินผลลัพธ์ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัยด้านการประเมินผลลัพธ์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(๔) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำบทสรุปผู้บริหาร ข้อเสนอเชิงนโยบาย บทความเพื่อใช้ ในการสื่อสาร รณรงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักบริหารแผนงาน/โครงการ

(๑) บริหารแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนใน พื้นที่ห่างไกล ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ออกแบบและวางกรอบแนวคิดการทำงาน วางแผนการปฏิบัติ ทำความร่วมมือกับภาคีร่วมดำเนินงานในทุกระดับ บริหารงบประมาณ ติดตาม สนับสนุนแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
(๒) ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ แผนงาน งบประมาณ และข้อมูลผลงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด และออกแบบ การเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานระดับต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการค้นคว้าข้อมูลและองค์ ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ ติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐบาล นวัตกรรมด้านการศึกษาใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการสรุป/ถอดบทเรียน และเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบที่ หลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ
(๓) วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนใน พื้นที่ห่างไกล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โนการจัดการเชิงระบบและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย รวมถึง การสร้างให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ภาคีหน่วยงานร่วมดำเนินงาน
(๔) บริหารจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแผนงานและ สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา
(๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมถุทธทั้งในระดับโครงการ ระดับแผนงาน และระดับชาติ
(๖) บริหารจัดการภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงาน พร้อมวางแผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของแผนงาน/โครงการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
(๗) ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการการทำงานทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้การด0านินงานของ กสศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักบริหารแผนงาน/โครงการ

(๑) บริหารแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ตั้งแต่การ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ออกแบบและวางกรอบแนวคิดการทำงาน วางแผนการปฏิบัติ ทำความร่วมมือ กับภาคีร่วมดำเนินงานในทุกระดับ บริหารงบประมาณ ติดตามสนับสนุนแผนงาน/โครงการที่ไต้รับ มอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
(๒) ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ แผนงาน งบประมาณ และข้อมูลผลงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด และออกแบบ การเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานระดับต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการด้นคว้าข้อมูลและองค์ ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ ติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐบาล นวัตกรรมด้านการศึกษาใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู1การดำเนินการสรุป/ถอดบทเรียน และเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบที่ หลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ
(๓) วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อนำไปใข้ประโยชน์ ในการจัดการเชิงระบบและนำไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย รวมไปถึงการสร้างให้เกิดกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ภาคีหน่วยงานร่วมดำเนินงาน
(๔) บริหารจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแผนงานและ สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา
(๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมถุทธทั้งในระดับโครงการ ระดับแผนงาน และระดับชาติ
(๖) บริหารจัดการภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงาน พร้อมวางแผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของแผนงาน/โครงการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ
(๗) ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะของบูรณาการการทำงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้การด0านินงานของ กสศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


เลขานุการ

(๑) กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนฟ้องต้นของเอกสารในการดำเนินงานของ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน โดย อาจสรุปวัตถุประสงค์สั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณามอบหมายและดำเนินการของผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อช่วยเหลือและให้การ สนับสนุนการทำงานของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(๓) สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพือความเสมอภาคทางการศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๔) บริหารและจัดเก็บเอกสารสำคัญของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อการสืบด้น อ้างอิง และเป็นไปตามกฎระเบียบ/มาตรฐาน
(๕) ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร กำหนดตารางนัดหมาย ประสานงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของการ นัดหมายและดำเนินการตามตารางงาน
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสบุนให้ วสศ. บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์
 

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

แผนที่ file 1 | ใบรับสมัคร | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments