กทม. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 พ.ค. 2565 รวม 160 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/16892/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานเทศกิจ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 8-
อัตราว่าง: 160
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักเทศกิจ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักเทศกิจ

เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสำนักเทศกิจ จะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต เพื่อปฏิบัติงานตามแผนการดูแลความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๓๓ แห่งข้อบังคับ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ หนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๔๐๔/๙๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานเทศกิจ

อัตราว่าง : 160 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานเทศกิจ

๓.๓.๑ ได้รับประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ตากว่านี้ และมี ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.๓.๒ ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชา ทหารชื้นปีที่ ๓
๓.๓.๓ พระภิกษุหรือสามเณรไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแช่งขันตามความ ในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุหรือสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแช่งขันหรือสอบ คัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๓.๔ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศนี้โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากผู้มีอำนาจอนุมัติครบล้วน ภายในวันปิดรับสมัคร คือในวันที, ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หรือเป็นเอกสาร ปลอม จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ด้น และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและ แต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารปลอมจะถูกดำเนินคดีทางอาญาต่อไปด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานเทศกิจ

 ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในฐานะผู้ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ เช่น การดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัยในการก่อสร้าง การดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น การช่วย พนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุม ดูแลการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยร่วมกับตำรวจท้องที่ เก็บ ยกสิ่งของที่ตั้ง วางบนทางเท้า ตลอดจนปฏิบัติงานโดยใช้แรงงานเกี่ยวกับงานเทศกิจอื่นๆ ตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งดูแลชี้แจงให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจ หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานเทศกิจ

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในการทดสอบจะใช้เกณฑ์การตัดสิน “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” โดยผู้เช้า ทำการทดสอบจะต้องทดสอบผ่านทุกรายการจึงจะถือว่า “ผ่าน” การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยวิธีการทางพลศึกษา ทั้งหมด ๕ รายการ ดังนี้
๑.๑ ยืนกระโดดสูง
๑.๒ วิ่ง ระยะทาง ๘00 เมตร
๑.๓ ว่ายนํ้า ระยะทาง ๕0 เมตร
๑.๔ ลุกนั่ง ภายในเวลา ๑ นาที
๑.๕ ยึดพื้นหรือดันขอ ภายในเวลา ๑ นาที

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กทม.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1

สำนักเทศกิจ สำนักเทศกิจ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 – 18 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กทม.

แผนที่ file 1 | ใบรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments