กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -23 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16801/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ค. – 23 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธืการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ด® กันยายน ๒๕๕’© และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท้เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติคาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทาง อีเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การ บัญชี หรือทางการบัญชีทางบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทาง อีเล็กทรอนึคส์ ทางไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวช้างต้น
๓. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒอย่างอื่นที่สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
นี้ได้


นักวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบได้ไม,ตากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว ข้างต้น
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว ข้างต้น
๓. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒอย่องอื่นทีสป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้


เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตากว่านี้ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิน้ติงานทางวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏีน้ติเกียวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด ชองพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาชื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ พัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธืปฏิน้ติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบ ความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซึ่งมีลักษณะงานทีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือของ รัฐบาล หรือ นโยบายของรัฐบาล รวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ช่วยจัดทำเอกสารข่าวสาร เพื่อนำออก เผยแพร่ ช่วยสำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน รวม ตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการด้าน ประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อ ต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ให้ความรู้ในเรื่องทั่วๆ ไปชี้แจง ตอบ ปัญหา ข้อข้องใจต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้ประสงค์ สมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงลายมือซื่อ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่กำหนดให้ครบถ้วน ส่งมาที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๑๗๐ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 23 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

วงเล็บมุมของว่า สมัครสอบ ทั้งนี้ จะถือวันเวลาที่ทำการไปรษณีย์ด้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments