สนจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -10 พ.ค. 2565

สนจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -10 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.เชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/16765/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์,พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 10 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ที่ ๑๘6๔๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ คำสั่งจังหวัดเขียงใหม่ ที่ ๔๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ ที่ ๑๐๖๙/๒๕๖๕ลงวันที่ ๑๔มีนาคม ๒๕๖๕จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(๒) มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ ในการปฏิบัติราชการ
(๓) มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน โดยควรจะมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คะแนน หรือ ผลสอบ TOEFL ITP ไม1น้อยกว่า ๕๑๐ คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า ๖๔ คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม,น้อยกว่า ๕ คะแนน
(๔) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office การใช้ Internet และการประชุมทางระบบออนไลน์ เป็นต้น


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(๒) มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ทีใช้ใน
การปฏิบัติราชการ
(๓) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรูในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office การใช้ Internet และการประชุมทางระบบออนไลน์ เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเทศสัมพันธ์

๑. โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
๒. การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุม ความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด
๓. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ
๔. การวางแผนการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. การติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดเกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง กิจการชายแดนและอาเซียนของจังหวัด
๖. การปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเขียนของ จังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. งานด้านวิเทศสัมพันธ์อื่น ๆ หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใซ้ในการปฏิบัติราชการ
๓. มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน โดยควรจะมี ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดง อาทิ ผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า๖๐๐ คะแนน หรือ ผลสอบ TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า ๖๔ คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม,น้อยกว่า ๕ คะแนน
๔. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้ Internet และการประชุมทางระบบออนไลน์ เป็นต้น


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ของส่วนราชการ
๒. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ ถูกต้องและทันสมัย
๓. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
๔. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
๕. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราขการ
๖. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
๗. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดขอบ ในระดับเบื้องต้นแก,หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๙. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสมุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
๑๐.
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเทศสัมพันธ์

ก. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป –    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ –    แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) –    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) –    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกิไขเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานจังหวัด –    ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) –    ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ –    ความรู้เกี่ยวกับงานพิธีการและหลักพิธีการทูต –    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ข. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความศึดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ก. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
–    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
–    แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
–    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกัไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานจังหวัด
–    ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
–    ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง –    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และงบประมาณ –    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ –    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ สอบทานข้อมูลทางการเงิน รายงาน การเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน –    ความรู้เกี่ยวกับหลักการและนโยบายการบัญชี –    ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ข. การประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท1วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับคัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.เชียงใหม่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๓.๑.๑ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๕ ระหว่างวันที่ ๒- ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ)
๓.๑.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่50300 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 – 10 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

 ระหว่างวันที่ ๒- ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัครตำแหน่ง….” (ระบุตำแหน่งที่สมัคร) ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็น วันรับสมัคร และเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราฝากก่อนวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหลังวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จะไม่ได้รับการพิจารณา
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ (vwwv.chiangmai.go.th) แบนเนอร์ : “รับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่”

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.เชียงใหม่

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments