กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-6 พ.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/16755/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนครนายก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานโยธา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปวส.หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจมีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ โปรแกรมที่ใช้ Auto CAD , Microsoft Office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานโยธา

ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดสอบวัสดุ ทดสอบหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูล การจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยาตรวจทานแบบ คำนวณ ออกแบบด้านช่างโยธา ช่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจและทดสอบทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการ ใช้การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาออกแบบสำรวจเพื่อจัดเก็บและ ปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์และ วางผังเมืองในอนาคต สำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวมและเขต การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานโยธา

1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 1.2 ความรู้ความสามารถด้านการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Auto CAD) 1.3 ความรู้ความสามารถด้านการประมาณราคาด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (EXCEL)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ขั้น ๔ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 – 6 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments