กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -10 พ.ค. 2565

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -10 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16733/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น3
ระดับการศึกษา: ปวส.,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 10 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ สรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ :

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ ขั้นหนึ่งพิเศษ หรือขั้นหนึ่งพิเศษขำนาญงา หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องชักรยนต์ ขั้นหนึ่ง จากกรมเจ้าท่า


ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3

ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษหรือชั้นหนึ่งพิเศษชำนาญงาน หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง จากกรมเจ้าท่า

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานชี่งต้องใช้ ทักษะประสบการณ์และความชำนาญสูงในการ ควบคุมคูแลเครื่องจักรเรือ ใดยปฏิบัติงานอย่างได อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เข่น การตรวจซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้ง ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ชัดเตรียมการใช้เครื่องจักร ควบคุมคูแลตัวเรื่อ เครื่องจักรเรือ เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่อง ชักรเรือ เป็นตัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามทั่ได้รับมอบหมาย


  ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3

  ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะประสบการณ์และความชำนาญสูงในการควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือ โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้ง ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรจัดเตรียมการใช้เครื่องจักร ควบคุมดูแลตัวเรือ เครื่องจักรเรือ เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  ๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชีและการเงิน ๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ๕. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
  ๑. ทดสอบพิมพ์หนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๒. ทดสอบการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
  ๑. ความรู้ (๔๐ คะแนน) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะ และความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มนุษยสัมพันธ์ (๒๐ คะแนน) ความมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับ ผิดขอบ อดทน เสียสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี ๓. ความคิดริเริม (๒๐ คะแนน) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เขาว๎ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปัญหา แจ้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ๔. ทัศนคติและแรงจูงใจ (๖๐ คะแนน) ทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราขการ


  ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3

  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและระเบียบของทางราชการ
  ๑. ทดสอบความรู้เรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้น ๖. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายนํ้า – ผูกเชือก)    
  ๑. ความรู้ (๔๐ คะแนน) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวขาญ ความชำนาญ ทักษะ และความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ไนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มนุษยสัมพันธ์ (๒๐ คะแนน) ความมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ท้วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับ ผิดขอบ อดทน เสียสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี ๓. ความคิดริเริ่ม (๒๐ คะแนน) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ๔. ทัศนคติและแรงจูงใจ (๖๐ คะแนน) ทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิดและความเขื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราขการ    

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ เลขที่ ๔๘ ซอยพระราชวีริยาภรณ์ ๑๖ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 – 10 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.028167635

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมประมง

  แผนที่ file 1

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments