กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 พ.ค. -11 พ.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 พ.ค. -11 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16668/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 พ.ค. – 11 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตากว่านี้ สาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
งานนิติกรรมและสัญญา งานกฎหมาย
ความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครองและกำกับ ดูแลสิทธิประโยชน์ งานวิจัยของกรม หรอ ศึกษา วิเคราะห์
การเสริมสร้าง วินัยเพื่อป้องกัน การกระทำผิด ดำเนินการทางวินัย ตรวจสอบ และติดตาม เรื่องร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบีตราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแม่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติป๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘
และที่แก้!ขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้เขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒
–    พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การบริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การทำงานเป็นทีม
๔. คิลปะการสื่อสารจูงใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 11 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments