กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -29 เม.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/16666/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบิน(ปีกตรึง),นักบิน(ปีกหมุน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 29 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบิน (ปีกตรึง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบิน (ปีกหมุน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักบิน (ปีกตรึง)

๑) ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ มีประสบการณ์ในงานที,จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการบิน (ปีกตรึง) รุ่น Kodiak-®๐๐ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือมีชั่วโมงบิน รวมทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมงบิน และปฏิบัติงานในตำแหน่งบินปีกตรึงติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓) ได้รับประกาศนียบัตรนักบิน (ปีกตรึง) จากโรงเรียนการบินที่ทางราชการรับรอง
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ต้องผ่านการตรวจสมรรถภาพทางร่างกายจาก นายแพทย์เวชศาสตร์การบินตามที่กำหนดไวิในระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วย การบิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และรับรองทางจิตเวชว่าสามารถทำงานในอากาศยานได้
๕) มีความรั ความเข้าใจ มีทักษะทั้งการฟ้ง การใช้ และการพูด การสื่อสาร ในภาษาอังกฤษเพื่อการบิน เป็นอย่างดี สามารถอ่านและเข้าใจคู่มือการบินภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
๖) มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ยอมรับระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการและสามารถปฏิบัติงาน ราชการด้านการบิน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และคู่มือของเครื่องบินที่ประจำการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
๗) ผ่านการสอบภาคทฤษฎี ภาคอากาศ และสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่กองการบิน สำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด


นักบิน (ปีกหมุน)

๑) ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการบิน (ปีกหมุน) เฮลิคอปเตอร์แบบ ASm๕๐ไม่น้อยกว่า ๕ปี หรือมีชั่วโมงบินรวมทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมงบิน และบินติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓) ได้รับประกาศบียบัตรนักบิน (ปีกหมุน) จากโรงเรียนการบินที่ทางราชการรับรอง
๔) ความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ต้องผ่านการตรวจสมรรถภาพทางร่างกายจาก นายแพทย์เวชศาสตร์การบินตามที่กำหนดไวในระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วย การบิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และรับรองทางจิตเวชว่าสามารถทำงานในอากาศยานได้
๕) มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะทั้งการฟ้ง การใช้ และการพูด การสื่อสาร ในภาษาอังกฤษเพื่อการบิน เป็นอย่างดี สามารถอ่านและเข้าใจคู่มือการบินภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
๖) มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ยอมรับระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการและสามารถปฏิบัติงาน ราชการด้านการบิน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับชองทางราชการ และคู่มือของเครื่องบินที่ประจำการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
๗) ผ่านการสอบภาคทฤษฎี ภาคอากาศ และสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่กองการบิน สำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักบิน (ปีกตรึง)

๑) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานแบบปีกตรึง บินสำรวจ และติดตามสถานการณ์ เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบุกรุกทำลาย และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
๒) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานแบบปีกตรึง บินตามแผนปฏิบัติการบินในการลาดตระเวน -ส่งกำลัง – สำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายส่ง เป็นต้น
๓) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานแบบปีกตรึง บินตรวจสอบและติดตามประเมินผลพื้นที่ ที่เคยตรวจพบการกระทำความผิด
๔) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานปีกตรึง ฟิกบินทบทวน อบรมหลักสูตรการบิน ตามมาตรฐานสากล
๕) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานปีกตรึง บินสนับสนุนบุคคลสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจ
๖) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานปีกตรึง บินทดสอบอากาศยานหลังจากได้รับการ ตรวจสอน
๗) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานปีกตรึง รุ่น Kodiak-®๐๐
๘) ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นของกองการบินที่เกี่ยวข้องกับการใช้อากาศยาน และการบริหาร จัดการอากาศยาน
๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักบิน (ปีกหมุน)

๑) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานแบบปีกหมุน บินสำรวจ และติดตามสถานการณ์ เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบุกรุกทำลาย และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
๒) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานแบบปีกหมุน ตามแผนปฏิบัติการบินเพื่อลาดตระเวน -ส่งกำลัง – สำรวจสภาพพื้นที่ ในการป้องลันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยทนต่างๆ ที่เกี่ยวช้อง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุพืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายส่ง และกรมควบคุมมลพิษเป็นต้น
๓) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานแบบปีกหมุน บินตรวจสอบและติดตามประเมินผลพื้นที่ ที่เคยตรวจพบการกระทำความผิด
๔) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานแบบปีกหมุน ปีกบินทบทวน อบรมหลักสูตรการบิน ตามมาตรฐานสากล
๕) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานแบบปีกหมุน บินสนับสนุนบุคคลสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจ
๖) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานแบบปีกหมุน บินทดสอบอากาศยานหลังจากได้รับการ ตรวจสอบ
๗) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานแบบปีกหมุน เฮลิคอปเตอร์แบบ ASm๕๐
๘) ปฏิบัติหน้าที่นักบินควบคุมอากาศยานแบบปีกหมุน บินภารกิจอื่นๆ และตามที่บังคับบัญชาสั่งการ
๙) ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นของกองการบินที่เกี่ยวช้องกับการใช้อากาศยาน และการบริหาร จัดการอากาศยาน
๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันและ เวลาราชการ ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล กองกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๔ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 – 29 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments