กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -22 เม.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -22 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16646/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 เม.ย. – 22 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาลตรบัณฑิต
๒. มีประสบการณ์ไนงานด้านประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ และแฟ้มผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักประชาสัมพันธ์

๑. เขียนหมายข่าว Presssาว เขียนบทความ เกี่ยวกับภารกิจ กิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อจัดส่งให้กับลื่อมวลชนผ่าน Social Media และระบบการลื่อสารทุกรูปแบบ ๒. วิเคราะห์ข่าว ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร พร้อมทั้งจัดทำข่าวเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ สร้างความรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
๓. ออกแบบและผลิตสื่อ Infographic สื่อวีดิทัศน์ สปอตวิทยุ พอดแคสต์ (Podcast) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อได้ทุกรูปแบบ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และโดยเฉพาะสื่อ Social Media โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ไนการผลิต Content เพื่อให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย
๔. เป็นแอดมินลูแล Facebook Fanpage ,Instagram, Youtube , twitter และ จัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Engagement Activity) ผ่าน Facebook Fanpage ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๕. ลงพื้นที่เพื่อบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และจัดเก็บภาพงานโครงการ กิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน
๖. ประสานสื่อมวลชนกรณีเผยแพร่ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหาร การแถลงข่าว พร้อมทั้งประสานงานจัดเตรียมสถานที่ ข้อมูลตามประเด็นที่แถลงข่าว และจัดเตรียม ข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้สื่อข่าว
๗. สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจากระบบ IQ News Clip เพื่อเผยแพร่ ใน Website ของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการเผยแพร่ข่าว ภารกิจ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักประชาสัมพันธ์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์เพียงวิธีเดียว คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งออกเป็นดังนี้
๑) ความรู้และประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
เป็นการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้และประสบการณ์จากการตอบคำถามเฉพาะตำแหน่ง จำนวน ๑ ข้อ และพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการฟิกอบรม ประวัติการทำงาน ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่
๒) ความสามารถ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
เป็นการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคล่องแคล่ว ว,องไวในการตอบคำถาม หรือการแก้ปัญหา รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
๓) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
เป็นการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาบุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ อุปนิสัย แรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการทำงาน ทัศนคติที่มีต่อการทำงานด้านสังคม ประสบการณ์โนการเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ เหตุผล และความสนใจที่สมัครเข้ารับการประเมิน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเขียนที่มุมชองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการ” ส่งไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 – 22 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments