กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 เม.ย. -2 พ.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 เม.ย. -2 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16604/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 เม.ย. – 2 พ.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ จึงได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

๔.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
๔.๒.๒ เป็นผู้สอนผ่านการวัดศวามรัความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใขัความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) เสนอความเห่นแกผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา กฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน การพ้จารณาของผู้บังคับบัญชา
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพีจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและฃัอกฎหมาย เสนอความเห่น ในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ทีเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพีทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง การดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใซ้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อไห้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและไห้รายละเอียดเกยวกับข้อมูล ข้อเท้จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าไจหรือความร่วมมือไนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ไห้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแกบุคคลหรือหน่วยงานที,เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรัถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน ของบุคคลหรือหน่วยงานตังกล่าว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นิติกรปฏิบัติการ

๙.๑ การ.สอบแข่งขันเพื่อวัดศวามรู้ศวามสามารJ1ที่.ใช้เฉพาะ.ตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติความผิดทางละเมืดชองเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔-และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒
–    พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒
๙.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
กรมวิชาการเกษตรจะทดสลบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการคีกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ฟวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุฅลกภาพและพฤติกรรมชองผู้สอบแข่งขัน เพื่อใหัIต้บุฅฅลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และลื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเช้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. – 2 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments