กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 31 มี.ค. -19 เม.ย. 2565

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 31 มี.ค. -19 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการค้าภายใน

ลิงค์: https://ehenx.com/16573/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 มี.ค. – 19 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการค้าภายใน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

ด้วยกรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ ซึ่งใช้กับพนักงานทุนหมุนเวียนโดยอนุโลม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, การบัญชี, การเงิน, การธนาคาร


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเสนอแนะแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
(๒) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมในเชิงเทคนิควิชาการและการเงินของโครงการ
ที่เสนอขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุน
(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แก่พนักงานกองทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเลีย และผู้รับบริการ
(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ รายไตรมาส
(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
(๖) ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ
(๗) ประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรเพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบาย และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
(๘) จัดทำรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
(๙) การรายงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการเงินและบัญชี

(๑) บริหารการรับและจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
(๒) ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
(๓) จัดทำบันทึกรายงานแผน/ผล การใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ (NBMS)
(๔) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกองทุน
(๕) จัดทำแผนงานและงบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
(๖) จัดทำประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจำปี
(๗) จัดทำงบการเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
(๘)ให้คำแนะนำ ตอบบีญหาและขี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนสีย
และผู้รับบริการ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์

๙.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
–    ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า การตลาด สถานการณ์การค้าในปัจจุบัน
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์สินค้าเกษตรในด้านการผลิต และการตลาด วิชาความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการและการประเมินผล ๙.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
(๒) พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น


นักวิชาการเงินและบัญชี

๙.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์สินค้าเกษตรในด้านการผลิตและการตลาด
วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แค้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๙.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เช้าสอบ
(๒) พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการค้าภายใน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. – 19 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการค้าภายใน

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments