กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มี.ค. -30 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16528/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (โรงพยาบาลสุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มี.ค. – 30 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดสุรินทร์

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิน้ติงาน และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ร:๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชปัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 10๕๕๑ ประกอบกับหนังสีอสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑® ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐ร/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ, ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒือย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคคิลปะ สาขารังสีเทคนิค


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนืยบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม


ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม ซึ่งระยะเวลาการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๖ ปีต่อ จากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคกาย อุปกรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๓ ปีฅ่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบ้ติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
6.    ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ศูกต้อง เหมาะสม
(๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสี วินิจฉัยรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และสาธารณสุข
(๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใด ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้านรังสี การแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ
(๔) ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
(๕) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และนึายรังสี ในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนางาน ด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ใด้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ข้อมูลเซิงวิชาการเบื้องต้น แก,ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใชั และการป้องกันอันตรายจากรังลี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
(๓) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธึให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค ไปใช้ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดความ ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้งนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคชั้นพื้นฐานแก่ผู้ใซับริการ ภายใต้การควบคุมกำกับชองเภสัชกร เพื่อการบริการอย,างมีคุณภาพ มาตรฐาน
(๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใข้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(๓) บันทึก อัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพี่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม1ขับช้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่อยงานเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ


ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างกายอุปกรณ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ด้นคว้า ออกแบบ ประดิษฐ์ ปรับปรุงพัฒนากายอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ โดยปฏิบัติงาน ตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อปังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ป่วย สามารลช่วยเหลือตนเองในการดำเนินกิจวัตรประจำวันได้
(๒) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสติถิชองงานกายอุปกรณ์ที่ไฃ้ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล พื้นฐาน ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการบริการ
(๑)ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้ป่วย ผู้พิการและญาติในการตัดสินใจเลือกใช้กายอุปกรณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วยแต่ละคน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้ การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
(๒) ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งประสานงาน กับบุคคลภายในกลุ่มงานเดียวกันเพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
–    ความรู้ทางด้านฟิสิกส์รังสีและนิวเคลียร์ฟิสิกส์
–    ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของรังสีวิทยา
–    ความรู้ทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีและมาตรฐานห้องปฏิป่ติการทางรังสี
–    ความรู้ทางด้านรังสีวินิจฉัยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษา


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
–    เทคนิคเภสัชกรรมของโรงพยาบาล
–    ความรู้เบื้องต้นด้านการเตรียมยา
–    ความรู้เบื้องต้นด้านการคำนวณขนาดยา


ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
–    การออกแบบ ประดิษฐ์อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เทียม แก่ผู้ป่วย
–    การตกแต่ง ดัดแปลงแก้ไข พัฒนาอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เทียม แก่ผู้ป่วย
–    การเลือกตรวจร่างกาย วัดสัคส่วนเพี่อออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เทียม แก่ผู้ป่วย

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย ชั้น ๘

โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 – 30 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments