องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 มี.ค. 2565 รวม 8 อัตรา,

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 มี.ค. 2565 รวม 8 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การสะพานปลา

ลิงค์: https://ehenx.com/16513/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกสารบรรณ,นักบัญชี,เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,890
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การสะพานปลา )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง การรับสมัครพนักงาน

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มีวัตดุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพของชาวประมง จัดส่งเสริม สหกรณ์หรือสมาคมการประมง พัฒนาศักยภาพกิจการประมง ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพื่อเป็นแหล่งชื้อขาย สัตว์นํ้าที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ชี่งมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าแผนกสารบรรณ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15890- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หัวหน้าแผนกสารบรรณ

๑. เพศชายหรือหญิง ล้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับสมัคร
๓. มีวุฒิการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๔. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
๕. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปประเด็น และสามารถร่างหนังสือโต้ตอบได้เป็นอย่างดี
๖. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๗. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นไต้
๘. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้
๙. ล้ามีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ


นักบัญชี 5

๑. เพศชายหรือหญิง ล้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับสมัคร
๓. มีวุฒิการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๔. มีความรู้ต้านการทำบัญชี
๕. มีประสบการณ์การทำงานไม่นัอยกว่า ๕ปี
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๗. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้
๘. ล้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 4
๑. เพศชายหรือหญิง ล้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับสมัคร
๓. มีวุฒิการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ประมง) สถิติ ศิลปศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๔. สามารถศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผน รวมถึงสามารถกำกับติดตามงาน โครงการต่าง ๆ และสามารถประเมินผลสัมฤทธี้ของงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๔. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๗. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้
๘. ล้ามีประสบการณ์ไนงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน  3
๑. เพศชายหรือหญิง ล้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับสมัคร
๓. มีวฒิการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ประมง) สถิติ ศิลปศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ๔. สามารถศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผน รวมถึงสามารถกำกับติดตามงาน โครงการต่าง ๆ และสามารถประเมินผลสัมฤทธี้ของงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๔. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๕ปี ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ๗. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้ ๘. ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
๑. เพศชายหรือหญิง ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับสมัคร
๓. มีวุฒิการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานสูง
๕. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๕ปี
๖. สามารถติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารได้ดี
๗. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว
๘. ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
๑. เพศชายหรือหญิง ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. มีอายุไม่เกิน ๓๕ปีบริบูรณ์ในวันที่ปิดรับสมัคร
๓. มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ๋ากว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานสูง
๕. สามารถติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารได้ดี
๖. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ไต้คล่องแคล่ว
๗. ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


นิติกร

นิติกร 3
๑. เพศชายหรือหญิง ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. มีอายุไม่เกิน ๓๕ปีบริบูรณ์ในวันที่ปิดรับสมัคร
๓. มีวุฒิการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๔. ถ้ามีใบอนุญาตว่าความ/ทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๖. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้
๗. ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นิติกร 4
๑. เพศชายหรือหญิง ล้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับสมัคร
๓. มีวุฒิการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๔. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎมายเป็นอย่างดี
๕. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๖. มีใบอนุญาตว่าความ/ทนายความ
๗. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๘. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้
๙. ล้ามีประสบการณ์ในงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสะพานปลา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองที่สำนักงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

องค์การสะพานปลา องค์การสะพานปลา เลขที่ ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 – 22 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”องค์การสะพานปลา

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments