ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มี.ค. -30 มี.ค. 2565

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มี.ค. -30 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/16502/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 27,130-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มี.ค. – 30 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวางแผนการพัฒนา แหล่งนำและระบบกระจายนํ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวางแผนการพัฒนาแหล่งนํ้าและระบบกระจายนํ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณ่สมบตเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวางแผนการพัฒนาแหล่งนี้า และระบบกระจายนํ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27130- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓.๑ ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรม ชลประทาน
๓.๒ มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่งนํ้าและระบบกระจายนํ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ปีสำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปีสำหรับวุพิปริญญาโท และ ๑๐ ปีสำหรับสำหรับวุฒิ ปริญญาเอก โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่จะให้ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

๕.๑ ประสานงาน กำกับดูแล และให้คำปรึกษาในการวางแผนการพัฒนาแหล่งนํ้าและระบบกระจายนํ้า ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้สอดคล้องกับแผนงานแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ๒๐ ปี
๕.๒ วางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งนํ้าและระบบกระจายนํ้าในเขตปฏิรูปที่ดิน แบบบุรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับจ้อกฎหมายและระเบียบของ ส.ป.ก. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวจ้อง
๕.๓ ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำแผนการสำรวจและออกแบบ การประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างด้านแหล่งนํ้าและระบบกระจายนํ้าและการอื่น ๆ ที่เกี่ยวจ้อง
๕.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวจ้องตามที่ ส.ป.ก. กำหนดเพิ่มเดิม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง .กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 – 30 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments