กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 มี.ค. 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16439/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสงค์จะสรรหา บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งตาม เอกสารแนบท้าย กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัดกำหนดไว้หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มี คุณสมบัติตามที่กำหนดจังหวัดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณงาน บริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงินและบัญชี เป็นต้น เพื่อสนับสบุนการปฏิบิติงาน
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน งานจัดชื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการ งาน ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุเป็นต้น
๓) ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ และจัดทำคำของบประมาณเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
๔) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ ตามที่กำหนดไว้
๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน –    พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎของพนักงานราชการ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ –    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น –    ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ –    ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. ภาคความรู้ความสามารถด้าน – ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Word, Excel และ power point)
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง –    บุคลิกภาพห่วงที่วาจาและวุฒิทางอารมณ์ –    ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ –    มนุษยสัมพันธ –    ทัศนคติ แรงจูงใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนสุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2565 – 9 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments