กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 มี.ค. 2565

กระทรวงการคลัง  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/16390/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา และซ่อมบำรุง ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

การสอบลัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจัดจ้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวิตการศึกษา ประวิตการทำงาน ประสบการณ์ทํวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณโหวพริบ บุคลิก และพฤติกรรมของผู้สอบลัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไชต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง > ข่าวสมัครงาน หรือเว็บไชต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง หัวข้อ ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียด ลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถัวนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 – 10 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการคลัง

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments