สนจ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.พ. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.สกลนคร

ลิงค์: https://ehenx.com/16362/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.สกลนคร เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการที่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการที่วไป จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และหนังลือคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ที่ นร.๑๐๐๘.๕/๑๔๔ เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการวัฒนธรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการวัฒนธรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ, การวิจัยศิลปะการแสดง, การจัดการวัฒนธรรม, วัฒนธรรมศาสตร์, นาฏยศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการออกแบบ คิดประดิษฐ์ชุดการแสดงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถในการทำผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย / นวัตกรรม ทางศิลปะและวัฒนธรรม
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวัฒนธรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการวัฒนธรรม

ปฏิบัติงานทางวิชาการวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อรักษาไว้ให้เป็นลักษณะเฉพาะของชาติ รวมทั้งจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อการส่งเสริม เผยแพร่และปลูกฝังวัฒนธรรม พิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับกาลสมัย ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการด้านวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.สกลนคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.สกลนคร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments