กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.พ. -21 ก.พ. 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.พ. -21 ก.พ. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16327/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.พ. – 21 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัตชลบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าทบันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในสาขาวิชา พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์ หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่าย คอมพิวเตอร์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณชองส่วนราชการ
(๔) แก้1ชปัญหาข้อขัคข้องเบื้องต้นชองเครื่องคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ภาคความรู้ความลามารถทั่วไป (ภาค ก.)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใข้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะหํ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเซิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
การประเมินครงท ๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหนุ่ง (ภาค ข.)
(ต) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (ต.ต) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ต.๒) ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office) (ต.๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
การประเมินครงท ๒ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ค.) (ต) บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และจุฒภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนัา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไมัแดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี20000 ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038275200

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments