สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.พ. -22 ก.พ. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16282/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ก.พ. – 22 ก.พ. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งฃันฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกรปฏิบัติการ

(๑) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(๒) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ ปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิปัตการ
(๑) รวบรวมข้อมูล และติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและวิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และมาตรการต่าง ๆ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจของสินค้าการเกษตรทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัจจัย การผลิตทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร งานวิชาการและนวัตกรรม ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าต่อสินค้าเกษตร
(๓) จัดทำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรรายชนิด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
(๔) เสนอยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อประกอบ การกำหนดนโยบาย
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการมาตรการ/แผนงาน/โครงการ สำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายผลสัมฤทธที่กำหนด รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธตามกำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวกับ สินค้าเกษตร ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าต่อสินค้าเกษตร รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
๔. ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร ภาวะ เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าต่อสินค้าเกษตร รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ภาวะ เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตร ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าต่อสินค้าเกษตร รวมถึงการติดตามและประเมินผล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

๘.๑ การสอบแข่งข้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเจียน ดังนี้
(๑) ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค
(๒) ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน กลไกตลาดและระบบราคา การพัฒนาประเทศ และ นโยบายเศรษฐกิจ
(๓) การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
(๔) ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(๕) ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
๘.๒ การสอบแข่งชันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ สัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ ทำงาน ประสบการณ์ ท1วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิงแวดล้อม ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งชัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมือสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. – 22 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 ก.พ. 2565

สอบวันที่: 3 ก.พ. 2565

ประกาศผลสอบ: 3 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments