กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.พ. -9 ก.พ. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ลิงค์: https://ehenx.com/16264/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 50,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.พ. – 9 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญต้านรีไซเคิล

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 50000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล

1. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ สาขาเคมี สาขาวัสดุ หรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาวัสดุ
2. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก และมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
3. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง 10 ปี อย่างน้อย 2 ชิ้น
4. มีความรู้ความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล

1. ศึกษา วิเคราะห์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิล โดยเฉพาะการแยกสกัดโลหะ สารประกอบโลหะจากขยะหรือของเสีย
2. วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิล โดยเฉพาะการแยกสกัดโลหะ สารประกอบโลหะจากขยะหรือของเสีย รวมถึงผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รองรับความต้องการวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทนคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมศักยภาพ
3. ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียที่พัฒนาขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้อง
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียที่พัฒนาขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล

โดยวิธีการพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ วิสัยทัศน์ ความสามารถอื่น ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้สมัคร 1. ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 2. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ผ่านการเลือกสรรโดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments