Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.พ. -7 ก.พ. 2565

สำนักงานประกันสังคม

ลิงค์: https://ehenx.com/16245/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.พ. – 7 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฉะนั้นอาศัยอัานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงาน ประกันสังคม ที่ ๙๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๒๔๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้โขเพิ่มเดิม โดยคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการ จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ รับแบบและแจ้งเปลี่ยนแปลง ข้อเท็จจริงนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ดำเนินการ ให้คำชี้แจง แนะนำ ผิกอบรมนายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ออกสิทธิการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตน ประสานการแพทย์กับสถานพยาบาลในโครงการ ประกันสังคมกรณีการให้บริการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

การประเมินครั้งที่ ๑ (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย – ความรู้ความสามารถทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราขการ

การประเมินครั้งที่ ๒ (ภาค ข) ความรู – ด้านแรงงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คุณลักษณะส่วนบุคคล – มุ่งผลสัมฤทธึ้ ความสามารถทำงานเป็นทีม ความฏี     มนุษยสัมพันธ์ และความมีจิตสำนึกในการให้บริการ    

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานประกันสังคม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานประกันสังคม

แผนที่ file 1

Comments

comments