Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/16234/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ม.ค. – 28 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพัวไป

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียวดิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิที่ หระบรมราชินนาถ ขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการนัวไป ดำแหน,ง นักวิชาการเกษดร (ปริญญาโท) ฉะนั้น อานัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชกา! เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกาว และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชกาว และแบบสัญญาจ้างชอง พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๓ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชกาว พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องกาวกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดท่ากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๒) ห.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำลังกรมหม่อนไหม ที่ ๗๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริทิต พระบรมราชิบีนาถ ปฏิบัติวาชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการที่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโททางการเกษตรทุกสาขาวิชา หรือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการปฏิบัติงานได้
2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น
1. งานผลิตขยายพันธุ์หม่อนไหมและบริการ ซึ่งต้องอาศัยความรู้และทักษะด้านการเกษตร
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการ
ควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ที่กรมหม่อนไหมรับผิดชอบ
4. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง ปัจจัยการผลิต ผลิตผลผลิตภัณฑ์พืชสินค้าเกษตร

วิธีการสมัครงาน กรมหม่อนไหม  :

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมหม่อนไหม ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมหม่อนไหม

แผนที่ file 1

Comments

comments