Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ม.ค. -4 ก.พ. 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/16230/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานโยธาริการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ม.ค. – 4 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

ด้วย จังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งกรมโยธาชิการและผังเมือง ที่ ๒๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๓๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงการมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำ๓อ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๖๘๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารงานทั่วไป

(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป

ความรู้ความสามารถทั่วไป (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (6) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง (7) ความรู้ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน (8) ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานโยธาริการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี สำนักงานโยธาริการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๓ ชั้น) ชั้น ๑ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ file 1

Comments

comments