Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16215/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (กรมสุขภาพจิต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา
หน่วยงาน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการพ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 20 คุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 804/2556 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหาเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย้และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินการสรรหา และเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจิตวิทยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจิตวิทยา

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจิตวิทยา

(1)    ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยา กับ กลุ่มเป้าหมายเพื่อค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต ในระดับเบื้องต้น
(2)    ให้การปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟินฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตัวเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม
(3)    ส่งเสริม ป้องกัน เฝืาระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพจิตของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความส,เมารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสม ยิ่งขึ้น
(4)    รวบรวม ศึกษา ข้อมูล งานวิจัย ด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต
(5)    สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยา เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ ประกอบการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน
(6)    ประสานราชการเกี่ยวกับงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับมอบหมาย
(7)    อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจิตวิทยา

–    ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    ความรู้เอพาะตำแหน่ง
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 – 21 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสุขภาพจิต

แผนที่ file 1

Comments

comments