สนจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-


ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.นนทบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/16195/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทรัพยากรบุคคล,พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานจังหวัดนนทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.นนทบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ด้วย จังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๓๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๗๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี และมดิที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน ที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบแนวทางการพัฒนาและปรับระบบ วิธีการปฏิบัติราชการ ให้ทันสมัย ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอปรับเปลี่ยนระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบดิจิทัล
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐ เพื่อปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น การเตรียมกำลังคนรุ่นใหม่ในราชการ ระบบตำแหน่ง รูปแบบการจ้างงาน เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพราชการ ระบบการสรรหา ระบบการเรียนรู้และพัฒนา การบริหารผลการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ กับความผูกพันต่อราชการ เป็นต้น
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง/มาตรการในการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคราชการ โดยปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ และนำเทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทุกระดับ
(๔) วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของราชการฝ่ายพลเรือนและ ข้าราชการประเภทอื่น โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลในมิดิที่หลากหลายและสร้างแบบจำลอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรภาครัฐ ในทุกระดับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานวิชาการพัสดุ

(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่างๆ เข่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕)จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราขการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและ วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้องเป็นต้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานทรัพยากรบุคคล


พนักงานวิชาการพัสดุ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.นนทบุรี  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับโดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ และ จ่าหน้าชองถึง “กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี11000 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 – 18 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.นนทบุรี

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments