สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/16172/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ โดย ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการ จัดการทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริม สนับสบุน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับสถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๒. สำรวจข้อมูลความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฟิกงานและฟิกอาชีพของสถาน ประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย
๓. จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่
๔. จัดรูปแบบบริหารงานภายในศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่
๕. นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
๖. จัดเตรียมความพร้อมส่งเสริมและจัดกิจกรรมก่อนระหว่างและหลังฟิกงานและฟิกอาชีพของ นักเรียน นักศึกษาต่างเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๗. จัดทำแนวทางการทำงานให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก่ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกแก, นักเรียนนักศึกษาที่มาฟิกงาน และฟิกอาชีพในสถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๘. สร้างความตระหนัก และความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการฟิกงาน และฟิกอาชีพทั้งใน สถานศึกษาและในสถานประกอบการ
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 21 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments