Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ม.ค. -26 ม.ค. 2565

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16166/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ม.ค. – 26 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศ

เรื่อง 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

บุคลากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

บุคลากร

ได้รับวุฒิปริญญาตริ จากสถาบันการตึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรองในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาบริหารรัฐกิจ สาชาวิชารัฐศาสตร์ สาชาวิชาการจัดการ
หนาอเหตุ ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานวุฒิการศึกษา ตามประกาศกรมประมง ข้อ ๓.๒ (๒) ดังนี้
ด. สำเนาปริญญาบัติ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ 

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  บุคลากร

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ปฏีบ้ติงานเกี่ยวกับงานบุคคลชองส่วนราชการ เข่น การวางแผน งานบุคคล จัดทำกรอบอัตรากำลัง จัดทำมาตรฐานการประเมิน ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรทาและ บรรจุบุคคลเช้ารับราชการ ใอน ย้าย ลับเปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง ควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพ ในการปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดำเนินการเกี่ยวกับการออก จากราชการ ขอบำเหน็จบำนาญ ชอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๖๕๔ฟ และ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๖๕๕๑ การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาบ ส่งเสริมสุขภาพ ก็ทา ลันทนาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ส่งเสริม เผยแพร่ และดำเนิน กิจกรรมในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายของ
  กรมประมง ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา การพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม และปฏิบัติงาบอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  บุคลากร

  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
  ๑. ความรู้ (๔๐ คะแนน) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะ และความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มนุษยสัมพันธ์ (๒๐ คะแนน) ความมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับ ผิดขอบ อดทน เสียสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี ๓. ความคิดริเริ่ม (๒๐ คะแนน) มิความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ๔. ทัศนคติและแรงจูงใจ (๒๐ คะแนน) ทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระดีอรือร้น อุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราชการ

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์

  กรมประมง กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 – 26 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025794530

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมประมง

  แผนที่ file 1

  Comments

  comments