Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ม.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ลิงค์: https://ehenx.com/16158/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) โดยปฏิบัติงานใน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒    และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป การจัดทำและลงนามใน สัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณทั่วไป งานบริการ และอิเล็กทรอนิกส์ เข่น การรับ – ส่ง หนังสือราชการ การลงทะเบียนควบคุมหนังสือเช้า – ออก การเก็บและค้นหาเอกสารต่าง ๆ การร่างและโต้ตอบ หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบสารบรรณที่ กำหนดไว้
๒.๒ ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร วิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปเรื่อง การลงเวลานัดหมาย ติดต่อ ประสานงาน
๒.๓ ปฏิบัติงานจัดเตรียมการประชุม บันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การ บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๒.๔ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๒.๕ วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธกำหนด
๒.๖ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
๒.๗ให้บริการข้อมูล แนะนำ และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่ผู้มาติดต่อราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้1ด้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไบได้
๒.๘ การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 – 19 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

แผนที่ file 1

Comments

comments