Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-13 ม.ค. 2565 รวม 65 อัตรา,

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)

ลิงค์: https://ehenx.com/16145/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นักบริหารทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล,พนักงานช่าง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 65
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาฬสินธุ์,ชัยภูมิ,ชลบุรี,เชียงใหม่,นครปฐม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,พระนครศรีอยุธยา,เพชรบุรี,พัทลุง,ยะลา,ลพบุรี,ลำปาง,ศรีสะเกษ,สงขลา,สุรินทร์,สตูล,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เปิดรับสมัคร

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก I เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน กฟภ.โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จำนวน20อัตรา และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 47 อัตรา รวมจำนวน 67 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร

อัตราว่าง : 46 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานช่าง

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

2.1    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว่ในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 1
2.2    ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติตามระเบียบที่ กฟภ.กำหนด รวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเดิม ตามที่ระบุไวิในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2
2.3    ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมีอายุไม่เกิน ดังต่อไปนี้ ณ วันที่ยื่นใบสมัครทางระบบ รับสมัครออนไลน์
ที่    คุณวุฒิ    อายุ
1    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกตำแหน่ง    ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2    ปริญญาตรี ทุกตำแหน่ง ยกเว้นตำแหน่งนิติกร (มีประสบการณ์)    
3    ปริญญาตรี เฉพาะตำแหน่งนิติกร (มีประสบการณ์)    ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2.4    ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ (ถือวันที่ สำเร็จการศึกษาตามที่ระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records))
2.5    ผู้สมัครที่ใซ้คุณวุฒิปริญญาตรีต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด ทั้งนี้ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ โดยต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) ยกเว้น TU-GET ให้นับจากเดือนและปีที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) ดังนี้
ที่    การสอบภาษาอังกฤษ    ผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด    อายุของผลคะแนน
1    TOEIC สอบทักษะ Listening และ Reading    ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)    มีอายุไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) จนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ทางระบบรับสมัครออนไลน์
2    TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT)    ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)    
3    TOEFL แบบ Computer Based Test (CBT)    ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)    
4    IELTS    ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)    
5    CU-TEP    ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)    
6    TU-GET    ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)    มีอายุไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน นับจากเดือนและปีที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) จนถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์
ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ต้องเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนาม ของหน่วยงาน กฟภ. และจะต้องเป็นผลการสอบที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เท่านั้น
2.6    ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน สด.8, สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเป็น ข้าราชการทหาร) เท่านั้น
2.7    ไม่อนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้สมัครสอบ ได้แก่
–    พนักงาน กฟภ. ปัจจุบัน
–    อดีตพนักงาน กฟภ. ที่พ้นสภาพเนื่องจากถูกให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก
–    บุคคลที่เคยถูก กฟภ. ตัดสิทธื๋ในการเข้าปฏิบัติงาน กับ กฟภ. ทุกกรณี


วิศวกร

–    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
–    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
–    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาชาอื่นๆ
–    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์
–    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล
–    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องมือกล
–    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์

ทั้งนี้ จะต้องมีใบอนุญาตประกลบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาชาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ที่ไม่หมดอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากสภาวิศวกรแล้ว
สถานที่ปฏิบัติงาน มีดังนี้


นักบริหารทรัพยากรบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

–    ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
–    ปริญญาตรี สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาบริหารรัฐกิจ
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการจัดการทางธุรกิจ
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาสังคมสงเคราะห์
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาสังคมวิทยาและมาบุษยวิทยา
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการตลาด
–    ปริญญาตรี สาชาอื่น ๆ ที่มีใบอนุญาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

–    ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
–    ปริญญาตรี สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาบริหารรัฐกิจ
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการบริหารธุรกิจ
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการจัดการทางธุรกิจ
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการจัดการทั่วไป
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการตลาด
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการเงิน
–    ปริญญาตรี บัญชี หรือ สาชาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
–    ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการจัดการนวัตกรรม
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
–    ปริญญาตรี สาชาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ยกเว้น สาชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเกษตร


นิติกร

– ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์


นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
– ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
– ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทางธุรกิจ
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการความรู้
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาเทคโนโลยี
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนานวัตกรรม
– ปริญญาตรี สาขาวิชาวารสารศษสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
– ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
– ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
– ปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่มีใบอนุญาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์


พนักงานช่าง

–    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล
–    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์
–    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
–    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
–    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
–    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
–    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
–    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโลหะการ
–    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ
–    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการเชื่อมโลหะ
–    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคงานท่ออุตสาหกรรม

วิชาที่สอบ

8.1    ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 30มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดหัวข้อวิชาที่สอบ ดังนี้

ปริญญาตรี    

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับองค์กร 10.00 – 12.00 น. (2 ชั่วโมง) ประกอบด้วย        

    1.1 วิชาค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยม กฟภ. : ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม โดยมีพฤติกรรมตามค่านิยม TRUSTED  สัดส่วนคะแนน 20 %  
    1.2 วิชาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) : ภาวะผู้นำทีม, ทักษะการนำเสนอ, และการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ สัดส่วนคะแนน 20 %    
    1.3 วิชาความถนัดเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) ะ การคิดคำนวณ, การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล, เงื่อนไข, มิติสัมพันธ์, การจับใจความ, การใช้ เหตุผล และการสรุปความ สัดส่วนคะแนน 20 %    

2. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง 14.00 – 16.00 น. (2 ชั่วโมง) : วิชาที่เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สัดส่วนคะแนน 40 %    

ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปาส.)

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับองค์กร 09.00 – 12.00 น. (3 ชั่วโมง) ประกอบด้วย        

1.1 วิชาค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยม กฟภ. : ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม โดยมีพฤติกรรมตามค่านิยม TRUSTED  สัดส่วนคะแนน15 %    
1.2 วิชาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency): ภาวะผู้นำทีม, ทักษะการนำเสนอ, และการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ สัดส่วนคะแนน15 %    
1.3 วิชาความถนัดเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) : การคิดคำนวณ, การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล, เงื่อนไข, มิติสัมพันธ์, การจับใจความ, การใช้ เหตุผล และการสรุปความ สัดส่วนคะแนน 15 %    
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test: ELT) สัดส่วนคะแนน 15 %    

2. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง 14.00 – 16.00 น. (2 ชั่วโมง): วิชาที่เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สัดส่วนคะแนน 40 %    

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)

แผนที่ file 1 | file 2 | file 3 | file 4 | file 5 | file 6 | file 7 | file 8 | file 9 | file 10 | file 11 | file 12 | file 13 | file 14 | file 15 | file 16 | file 17 | file 18 | file 19 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments