สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -21 ม.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลิงค์: https://ehenx.com/16140/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล,ช่างทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 21 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล และตำแหน่งช่างทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกันทาง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทาง พาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ทางบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง


ช่างทั่วไป

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทาง ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๒. ติดตั้งสายสัญญาณ และอุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่าย
๓. ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ และสำรองข้อมูล
๔. ควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การประชุม สัมมนา และประชุมระยะไกล (VDO Conference)
๕. ให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๖. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
๗. ประสานงานการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กับบริษัทที่มีสัญญาบำรุงรักษา
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ และงานบริหารทั่วไปของส่วนราชการ
๒. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภานใน และภายนอกสำนักงาน
๓. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ โดยใช้โปรแกรมเฉพาะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
๕. ปฏิบัติงานพิมพ์หรือการบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างทั่วไป

๑. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับการตรวจสภาพและดูแล รวมทั้งการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ดูแลอาคารสถานที่ ดูแลและตกแต่งสวนหย่อม และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 21 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments