กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -19 ม.ค. 2565 รวม 27 อัตรา,

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -19 ม.ค. 2565 รวม 27 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/16123/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิศวกรโยธา,พนักงานวิศวกรไฟฟ้า,พนักงานสถาปนิก,พนักงานวิศวกร,พนักงานโสตทัศนศึกษา,พนักงานวางผังเมือง,พนักงานวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานเขียนแบบ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่างทาสี,พนักงานช่างไม้
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-19,500
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 19 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมโยธาริการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมโยธาริการและผังเมืองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานสถาปนิก พนักงานวิศวกร พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานวางผังเมือง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานเขียนแบบ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่างสี และพนักงานช่างไม้ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิศวกรไฟฟ้า

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสถาปนิก

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิศวกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวางผังเมือง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานเขียนแบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานช่างทาสี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานช่างไม้

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิศวกรโยธา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


พนักงานวิศวกรไฟฟ้า

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


พนักงานสถาปนิก

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด


พนักงานวิศวกร

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล


พนักงานโสตทัศนศึกษา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยี่การศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางคุรุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา


พนักงานวางผังเมือง

ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการาวงแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือ ทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินหรือการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร


พนักงานเขียนแบบ

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม


พนักงานการเงินและบัญชี

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


พนักงานช่างทาสี

ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา หรือมีความรู้ความสามารถและทักษะ ในงานช่างสีเป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี


พนักงานช่างไม้

ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา หรือมีความรู้ความสามารถและทักษะ ในงานช่างสีเป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิศวกรโยธา

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะ ซ่อมแซม หรึองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม โยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ แบบแปลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้าน วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะ ซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธา พิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์ จัดทำรายละเอียดและ รายการด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคประกอบผังเมือง ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และ จัดทำแผนผังระบบคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย


พนักงานวิศวกรไฟฟ้า

ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมืลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ อุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การด้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน วิศวกรรมไฟฟ้า การวางโครงการสร้างประกอบสิ่งต่าง ๆ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การให้คำปรึกษาแนะนำหรือ ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ ต้องมีลักษณะขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานสถาปนิก

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม เพื่อคำนวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และ ประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคารสถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมการ . ก่อสร้างและตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทย หรือสากล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวางผังเมือง ออกแบบวางผังชุมชนเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานผังเมือง ให้ข้อคิดเห็นด้านการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง การวางผังและออกแบบ หรือ วางแผนกำหนดรูปแบบและรายการ เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์สวยงามเข้ากับ สภาพแวดล้อม วางผังแนวความคิด ผังแม่บท ผังการชัดรูป แปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และโครงการพัฒนาเมือง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม ช่วยในการ ชัดทำเกณฑ์มาตรฐานและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการชัดรูปที่ดินและโครงการพัฒนาเมืองและ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานวิศวกร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อการวางแผน โครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านต่าง ๆ การควบคุมและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป การตรวจ■สอบ สัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะ ซ่อมแซม การแก้ไขปัญหางานด้านวิศวกรรมและปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหม่าย


พนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย ช่วยเซียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานวางผังเมือง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมือง ศึกษาและบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวาง และจัดทำผังเมือง พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้น ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมืองให้การศึกษาอบรมให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความลูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานเขียนแบบ

สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง และ งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ ศึกษาข้อมูลวัสดุ ก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้[นงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและ วิธีการปฏิน้ติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อความเข้าใจ อันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการและให้ความช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและปฏิบัติงาน ด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ ตรวจสอบและ ดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานช่างทาสี

ปฏิบัติงานด้านช่างสี ทาสีพลับพลาพิธี ทาสีเสาธง ทาสีอาคาร ทาสีวัสดุที่เป็นไม้ งานปูน งานเหล็ก ซ่อมแซมสีพลับพลาและวัสดุครุภัณฑ์ ทำงานสกรีนผ้า ธงพระนามย่อ ปฏิบัติงานหน้าที่ ภาคสนาม กางเต็นท์ ปักเสาธง ก่อสร้างพลับพลาพิธี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานช่างไม้

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทำด้วยไม้ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้งาน ทดลองทำแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ทำงานปลูกสร้าง ทำงานปูน และคอนกรีต ออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ซึ่งไม่ใช้โครงสร้าง ประมาณราคางานไม้ วางแผน ควบคุมงาน่ ตลอดจนควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซมเครื่องมือกลไม้ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมิอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานวิศวกรโยธา

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ งานโครงสร้าง ความรู้เกี่ยวกับปฐพีกลศาสตร์ งานคอนกรีต งานวิศวกรรมการผังเมือง ต้านการสำรวจ การวางแผน และ ออกแบบคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบ้ติงานในหน้าที่
ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่
บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ


พนักงานวิศวกรไฟฟ้า

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาสิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า ดังนี้ ๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง หม้อแปลงและมอเตอร์ ๒. การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบและประมาณ ราคาระบบไฟฟ้า ๔. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม AutoCAD และ Spreadsheet
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่
บุคลิกภาพทั่วไป.และทัศนคติ


พนักงานสถาปนิก

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาริการและผังเมือง ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ด้านออกแบบงานสถาปัตยกรรม ความรู้ ด้านโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม ความรู้ด้านวัสดุในงาน สถาปัตยกรรม ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ Sketch Design
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่
บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ


พนักงานวิศวกร

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับฺระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาริการและผังเมือง ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบั่น
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ควฺามสามารถเกี่ยวกับงานวิศวกรรมทั่วไป การวิเครฺาะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อการวางแผนโครงการ เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านต่าง ๆ การควบคุมและบริหารงาน วิศวกรรมทั่วไป การตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะ ซ่อมแซม การแก้ไขปัญหางานด้านวิศวกรรม
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่
บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ


พนักงานโสตทัศนศึกษา

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความ■รู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการโสตทัศนศึกษา กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อโสตทัศน.ศึกษา ความรู้ เกี่ยวกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ เคลื่อนไหว ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อภาพและเสียง ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การออกแบบ Infographic
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่
บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ


พนักงานวางผังเมือง

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านผังเมือง ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ –    ทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านผังเมือง –    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง –    ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมือง –    การพัฒนาเมืองและการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่
บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. เอ๕๔๗ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก่ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม ระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับบัญชี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMtS)
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่
บุค่ลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ


พนักงานเขียนแบบ

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอฺบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหฺน้าที่ของกรมโยธาริการและผังเมือง ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการเขียนแบบ การออกแบบ การประมาณราคา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม AutoCAD และกฎหมายควบคุมอาคาร
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่
บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ


พนักงานการเงินและบัญชี

ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาริการและผังเมือง ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกํไขเพิ่มเติม พร่ะราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับบัญชี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMISความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่
บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ


พนักงานช่างทาสี

ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่างสี ทดสอบปฏิบัติงานด้านช่างสี ทาสีพลับพลา ทาสีเสาธง ทาสี อาคาร ทาสีวัสดุที่เป็นไม้ ปูน เหล็ก ซ่อมแซมสีพลับพลาและ วัสดุครุภัณฑ์ ทำงานสกรีนผ้า ธงพระนามย่อ ปฏิบัติงาน หน้าที่ภาคสนาม กางเต็นท์ ปักเสาธง ก่อสร้างพลับพลาพิธี ความรู้ความสามารถหรือทักษะพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ช่างสี
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงาน ต่างจังหวัดบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ


พนักงานช่างไม้

ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่างไม้ ทดสอบปฏิบัติงานส่นาม กางเต็นท์ ก่อสร้างพลับพลาพิธี ก่อสร้างปะรำ ปักเสาธง ปูไม้พื้นทางเสด็จฯ ทำเวทีขนาด ต่างๆ ตกแต่งผ้าระบาย ปฏิบัติงานไม้ งานปูน งานเหล็ก ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ความรู้ความสามารถหรือทักษะพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ช่างไม้ ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด
บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 19 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments