Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -14 ม.ค. 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15930/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 14 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา จ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไนระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๒. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๓. เผยแพร่ สื่อสารประชาสัมพันธ์งานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๔. แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรในการระบาดของศัตรูพืชและสัตว์ และแจ้งเตือนภัยสินค้า
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
– ความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
– การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓
– บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 14 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments