Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -10 ม.ค. 2565 รวม 10 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15916/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นักกายอุปกรณ์,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-22,750
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 10 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชอง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติ ราชการแทน และคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๔๕๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส ได้มอบอำนาจบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเป็น ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายอุปกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ไม่ตํ่ากว่านี้ (หลักสูตร ๖ ปี)ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม


นักกายอุปกรณ์

ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจาก คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางชิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและชิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชา ใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม


ผู้ช่วยพยาบาล

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ชี่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ วิขาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพ และอนามัยของประชาขน ทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการ พยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์ กระทำการรักษาโรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการ ประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดด้น พัฒนาการพยาบาล และควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน การพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใซ้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ บำบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึกหรือใช้เครื่องมือ พิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการ ผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟินฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เภสัชกร

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยา และ เวชภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักกายอุปกรณ์

ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจและประเมิน ผู้ป่วยหรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้วิธีการทางกายอุปกรณ์ ได้แก่ ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ วัสดุศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ การพื้นฟูสมรรถภาพ ภาวะหรือโรค ที่ก่อให้เกิดความพิการ กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม ฯลฯ เพื่อนำผลไปใช้ในการผลิต ดัดแปลง หรือ แก้ไขกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบ คัดเลือกวัสดุ และส่วนประกอบที่จะนำมาผลิต ตลอดถึง ฟิกวิธีการใช้ การดูแลรักษา การประเมิน และติดตามผลการใช้ โดยร่วมปฏิบัติงานกับทีมสหสาขาด้านการ พื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รวมถึงการศึกษาวิจัย ด้นคว้าเทคโนโลยีด้านกายอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ฟิกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางกายอุปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด ของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาชื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ พัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบีติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ปฏิบัติงานช่วยเภสัชกรในงานเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมยา การ ปรุงยา และเวชภัณฑ์ต่างๆที่ไม่ยุ่งยากซับช้อน การจัดซื้อ จัดหา เก็บรักษา เบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรม การจัดและจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ การให้คำแนะนำในการใช้ยา ภายใต้การควบคุม ของเภสัชกร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ผู้ช่วยพยาบาล

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย ทางร่างกายหรือจิต ที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในด้าน การรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟืนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวซ้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 10 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments