Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15900/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) ปฏิบัติงานที่วิทยาลัย อาชีวศึกษาปัตตานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มง่าน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือแปลเอกสาร การทำเรื่องติดต่อกับ หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อนัดหมาย การจัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ
๓) การเตรียมเรื่อง เตรียมเอกสาร และเตรียมการสำหรับการประชุม การจดบันทึก และ การเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่น ๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ ที่ประชุม รวมทั้งผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
๔) ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจที่สำคัญหรือภารกิจทีเร่งด่วนต่าง ๆ ของส่วนราชการ
๕) ปฏิบ้ตงานเกี่ยวกับการควบคุมการจัดงานต่าง ๆ การบริหารงาน การติดต่อ ประสานงาน การ่วมดำเนินการในหลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา งานติดต่อสื่อสารหรืองานเกี่ยวกับทางวิทยุสื่อสารโดยปฏิบ้ติงานตามขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ได เป็นต้น
๖) ปฏิน้ติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เข่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การรายงานข้อมูล เป็นต้น
๗) ปฏีน้ติงานเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดทำข้อมูลทาง สถิติ และนำเสนอผลข้อมูลสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ
๘) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทั่1ด้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ ะ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. พระราชบัญญ้ติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๔. พระราชบัญญ้ติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๗. ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
๘. ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
๙. ความรู้เนี้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ ในสำนักงาน

ส่วนที่ ๒ ะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเติม
–    ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ บริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
–    – พระราชบัญญ้ตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ส่วนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์
๑. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๔. การสื่อสารโดยการพูด
๕. แฟ้มสะสมผลงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (อาคาร ๕ชั้น ๒) ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments