Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15897/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (โรงพยาบาลอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอ่างทอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการ ทั่วไป สะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ แสะเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเทคนิค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้!ม่ตํ่ากว่านี้1นสาชาวิชาเครื่องกล สาชาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟ้สิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาด้งกล่าวข้างต้น


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณๅฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กำหนด ควบคุมระบบงานที่ใซ้ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย สำรวจท้องที่เพื่อกำหนดเขตและสถานที่ เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด ของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคารผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments