Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ธ.ค. 2564 รวม 36 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15856/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,พนักงานคุ้มครองสวสดิภาพเด็ก,พี่เลี้ยง,พนักงานบริการ,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักจิตวิทยา,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตาก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นนทบุรี,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,เพชรบูรณ์,ภูเก็ต,มหาสารคาม,ยะลา,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,สมุทรปราการ,สิงห์บุรี,สุรินทร์,อุดรธานี,อุทัยธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานคุ้มครองสวสดิภาพเด็ก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พี่เลี้ยง

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


นักจิตวิทยา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา


พนักงานคุ้มครองสวสดิภาพเด็ก

ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์


พี่เลี้ยง

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา (โดยให้1ด้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

พนักงานบริการ

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
  (การศึกษานอกโรงเรียน)
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักจิตวิทยา

ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา


เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการ” ส่งไปยัง สถานที,จัดส่งใบสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ผู้สมัครสามารถเลือก สมัครได้เพิยง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝาก เป็นวันที่สมัครสอบ และเอกสารที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหลังวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะไม่ได้รับการพิจารณา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 24 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments