Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/15813/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป,นักนิติวิทยาศาสตร์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนิติกร

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักนิติวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง


นักนิติวิทยาศาสตร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ ก.พ. รับรอง


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) บันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement (e – GP)
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครุภัณฑ์
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ดังนี้
(ด) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม เป็นต้น
(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงการประชุม และรายงานอื่น ๆ
(๔) ประสาน ติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
(๕) ตอบปัญหา ชี้แจง ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนผู้ขอรับบริการ
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักนิติวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ดังนี้
(๑)ให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดทำ วิจัย พัฒนา ตรวจประเมิน รวมทั้งปฏิบัติงานด้านมาตรฐาน นิติวิทยาศาสตร์
(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ พัฒนา ตรวจพิสูจน์ ประเมินผลในระดับเบื้องต้นด้าน นิติวิทยาศาสตร์ ทางพิษวิทยา ทางเคมี ทางอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ทางชีววิทยา ทางเอกสาร ทางลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ทางนิติพยาธิวิทยา ทางนิติเวชคลินิก โดยใช้องค์ความรู้ด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ กายวิภาคศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ด้านอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลหรือข้อมูลอย่างมีหลักการ เป็นไปตามแนวทางหรือ เป้าหมายของวัตถุประสงค์ และสามารถนำไปสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม นำไปศึกษาปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน นำไปพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่ผู้อื่น รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้
(๓) ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ บรรยาย ตอบข้อหารือ ขี้แจง ปัญหาด้าน นิติวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้นแก่ประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความรู้ ความเช้าใจ รู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
(๔) ตรวจ บันทึก ภาพถ่าย รวบรวม เก็บรักษา เกี่ยวกับศพ วัตถุพยาน หลักฐานอื่น ๆ ในเบื้องต้น เพื่อป้องกันการปนเปือน การเสื่อมสลาย การเสื่อมสภาพ หรือเพื่อเป็นหลักฐาน และสามารถนำไปใช้ เป็นหลักฐาน นำไปวิเคราะห์ แปรผล ศึกษา วิจัย ได้อย่างถูกต้อง
(๕) บำรุงรักษา ด้นคว้า บันทึก จัดทำข้อมูล เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาสภาพ ความคงทนในการใช้งาน หรือเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้ผลการ ตรวจพิสูจน์มีความแม่นยำ
(๖) นำเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เกิดความก้าวหน้า
(๗) เป็นพยานศาลในฐานะผู้ทำความเห็นในรายงานการตรวจพิสูจน์ เพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการ ยุติธรรม
(๘) ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างมีมาตรฐาน ตามที่หน่วยงาน องค์กร ประชาชนร้องขอ
(๙) ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ดังนี้
(๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
(๓) ประสาน ติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
(๔) ตอบปัญหา ชี้แจง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก,หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนผู้ขอรับบริการ
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัสดุ

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ความรู้ ความสามารถทั่วไป
(๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

การประเมินครั้งที่ ๑
๒. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
(๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ
(๒) พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื้อจัดจ้าง


นักจัดการงานทั่วไป

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ความรู้ ความสามารถทั่วไป (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเติม (๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม (๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ๒. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (๑) พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสบุนการปฏิบัติงาน ติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม


นักนิติวิทยาศาสตร์

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ ความสามารถทั่วไป (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม (๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๒. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (๑) พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) ความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ หลักการพิสูจน์ อัตลักษณ์บุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์ หลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น ทางนิติวิทยาศาสตร์ หลักการใช้เครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์


นิติกร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ความรู้ ความสามารถทั่วไป
(๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๒. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
(๑) พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๖๔
(๓) ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๔) พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธี้ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments