Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมศิปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2564 รวม 24 อัตรา,

กรมศิปากร

ลิงค์: https://ehenx.com/15810/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิทยาศาสตร์,นักภาษาโบราณ,คีตศิลปิน(ไทย)(ชาย),นายช่างศิลปกรรม(ด้านประติมากรรม),นายช่างศิลปกรรม(ด้านงานแม่พิมพ์),นายช่างศิลปกรรม,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างโยธา,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศิปากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565

ด้วยกรมศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักภาษาโบราณ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


คีตศิลปิน (ไทย) (ชาย)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างศิลปกรรม (ด้านประติมากรรม)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างศิลปกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเขียนแบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนิ่ง
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและลื่อสารการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางลื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา


นักวิทยาศาสตร์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสิ่งทอ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี หรือสาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี


นักภาษาโบราณ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางบาลีสันสกฤต ทางภาษาบาลี ทางภาษาสันสกฤต ทางภาษาไทย ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาโบราณ ทางภาษาเขมร ทางภาษาตะวันออก
หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางบาลีพุทธศาสตร์ ทางพระพุทธศาสนา
ทางบาลีสันสกฤต ทางพุทธศาสตร์


คีตศิลปิน (ไทย) (ชาย)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลน้


นายช่างศิลปกรรม (ด้านประติมากรรม)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป้


นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์)

ได้รับประกาศนียบัตรวิขาขีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาศิลปกรรม


นายช่างศิลปกรรม

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาศิลปกรรม


นายช่างไฟฟ้า

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนึยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


นายช่างเขียนแบบ

ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา
หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม


นายช่างโยธา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนึยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


พนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


พนักงานพัสดุ

ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


พนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้
1.    ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลตามนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอ ประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการหรือ นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
2.    ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจ แผนกลยุทธ์ของ ส่วนราชการ เพื่อร่วมจัดทำแผนงาน โครงการในการพัฒนาระบบ ราชการชองส่วนราชการ
3.    จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ตามนโยบายของส่วนราชการ
4.    ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประกอบการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ หรือการพัฒนา
ระบบราชการ
5.    ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
6.    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานในการจัดทำงบประมาณ หรือการพัฒนาระบบราชการ
7.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ดังนี้
1.    บันทึกภาพนิ่ง วีดีทัศน์ งานกิจกรรมชองหน่วยงาน และบันทึกภาพ เพื่อประกอบการจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ชองหน่วยงาน
2.    จัดทำสารคดี สปอตประชาสัมพันธ์ (spot announcement)
เพื่อเป็นสื่อโฆษณาในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางสถานีวิทยุกระจายเลียงและสถานีโทรทัศน์
3.    ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการเขียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ
บทรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.    จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเลียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยายเพื่อให้การแสดง หรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายดำเนินไป
โดยความเรียบร้อย
5.    เป็นผู้ช่วยในการจัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแชม เครื่องเลียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวช้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์

ปฏิษ์ติงานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
1.    ปฏิบัติงานในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ด้วยกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์
2.    ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาสาเหตุและกระบวนการ
การเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ
3.    ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจัย ศิลปโบราณวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธ์วิทยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง
4.    ให้บริการความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ศิลปโบราณวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธ์วิทยา ในเบื้องต้นที่สามารถ อนุรักษ์โต้ด้วยตนเอง
5.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่โด้รับมอบหมาย


นักภาษาโบราณ

ปฏิบัติงานด้านภาษาโบราณ ดังนี้
1.    ถ่ายถอด คัดลอก อักษรโบราณ ให้เป็นอักษรไทยปัจจุบัน
2.    ปฏิบัติงานร่วมสำรวจ แสวงหา สืบด้นแหล่งเอกสารโบราณ
เพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลเอกสารโบราณ
3.    ตรวจสอบสภาพ ซ่อม สงวนรักษาเอกสารโบราณ เพื่อสงวน
และรักษาเอกสารโบราณ
4.    จัดหมวดหมู่ ทำบัตรรายการ ลงทะเบียน ดรรชนี บรรณานุกรม และสาระสังเขป เอกสารโบราณทุกประเภท เพื่อสะดวกต่อการศึกษา คันคว้าและให้บริการ
5.    ให้บริการการศึกษา คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารโบราณ
6.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


คีตศิลปิน (ไทย) (ชาย)

ปฏิบัติงานด้านคีตศิลป๋ ดังบี
1.    ขับร้องเพลงไทยประเภทเพลงเถา เพลงตับ เพลงสองชั้นต่างๆ ประกอบการบรรเลงในวงทั่พาทย์ เครื่องสาย และมโหรี
2.    ขับร้องเพลงไทยประกอบการแสดง เช่น โขน – ละคร
3.    ฟิกซ้อมการขับร้องเพลงไทยประเภทเพลงเถา เพลงตับ
เพลงสองชั้นต่างๆ การขับร้องเดี่ยว ขับร้องหมู่ ขับร้องประสานเสียง 4. ศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทำนอง และ ศิลปะในการขับร้องเพลงต่างๆ
5.    เช้าร่วมการแสดงในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการทั่วไป และงานให้ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
6.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างศิลปกรรม (ด้านประติมากรรม)

1.    ออกแบบ เขียนแบบ และปฏิบัติงานศิลปกรรมในลักษณะงาน ด้านประติมากรรม
2.    ศึกษา ค้นคว้า รวมรวมข้อมูลและรูปแบบงานศิลปกรรม เฉพาะด้าน เพื่อใข้เป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และอนุรักษ์งานศิลปกรรม
3.    ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
4.    ปฏินัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์)

1.    ออกแบบ เขียนแบบ และปฏิบัติงานศิลปกรรมในลักษณะงาน ด้านประติมากรรม (งานแม่พิมพ์)
2.    ศึกษา ด้นคว้า รวมรวมข้อมูลและรูปแบบงานศิลปกรรม เฉพาะด้าน เพื่อใข้เป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และอนุรักษ์งานศิลปกรรม
3.    ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานในความรับผิดขอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
4.    ปฏีบติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างศิลปกรรม

1. ออกแบบ เขียนแบบ และปฏิบัติงานศิลปกรรมด้านการจัดแสดงนิทรรศการ 2. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและรูปแบบงานศิลปกรรมเฉพาะด้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ และอนุรักษ์ศิลปกรรม
3.    ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
4.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้า

1. ร่วมเขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ช่อม ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม บำรุงรักษา ซ่อม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกยวกับระบบไฟฟ้า 2. ควบคุม ตรวจสอบ ความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ในหน่วยงาน ให้พร้อมใช้งาน
3.    รวบรวม จัดทำข้อมูลสถิติของการใช้งานระบบไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์!ฟฟ้า เพื่อการวางแผนในการบำรุงรักษา
4.    ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
5.    ปฏินัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเขียนแบบ

ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา
หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม


นายช่างโยธา

1.    ร่วมสำรวจ รังวัด เขียนแบบ โบราณสถาน เพื่อการออกแบบ
บูรณะโบราณสถาน
2.    ร่วมออกแบบ คำนวณแบบ ควบคุม และบำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
3.    ร่วมตรวจสอบ แก้ไข การกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับรูปแบบ และรายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4.    ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับงานช่างโยธาตามหลักวิชาช่าง
เพื่อให้รับทราบข้อมูล ความรู้
5.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานธุรการ

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ 2. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ติดตามให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา จำหน่ายยานพาหนะ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง
4.    การตรวจสอบลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษา และให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ
5.    รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม 6. ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ โดยการเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึก เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล จัดทำและปรับปรุง ข้อมูลเผยแพร่
7.    ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีเบื้องต้น
8.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานพัสดุ

1.    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุของหน่วยงานในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแชม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ
2.    จัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
3.    ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ การบันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุ
4.    จัดทำรายงาน สรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานพัสดุของหน่วยงาน
5.    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลงานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ ของหน่วยงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมต่อการใช้งาน
6.    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานการเงินและบัญชี

1.    ปฏิบัติงานเบิก-จ่ายเงิน ด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management Information System)
2.    จัดทำฎีกาเบิกเงิน ทำทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย
3.    รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน
4.    จัดทำบัญชีบางประเภท ตามระบบราชการ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น
5.    ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน
6.    จัดทำรายงานการเงินและการบัญชีของหน่วยงาน
7.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.1    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
1.2    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
1.3    ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
1.4    ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธของงาน


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

2.1    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
2.2    ความรู้เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา การถ่ายภาพ การใช้โสตทัศนูปกรณ์
2.3    ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ สื่อ Infographic สื่อออนไลน์
2.4    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


นักวิทยาศาสตร์

3.1    ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
3.2    ความรู้ด้านอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม
3.3    ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์
3.4    ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุ ศึลปวัตถุ และตัวอย่างทางโบราณคดี ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์


นักภาษาโบราณ

4.1    ความรู้ความสามารถทางด้านการเขียนอักขระโบราณ การอ่านและแปลความภาษาโบราณ จากเอกสารโบราณ
4.2    ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณทุกประเภท


คีตศิลปิน (ไทย) (ชาย)

5.1    เพลงที่ใช้ในการขับร้องประกอบการแสดงโขน – ละคร
5.2    เพลงที่ใช้ในการขับร้องในวงดนตรีประเภทต่างๆ
5.3    เพลงที่ใช้ขับร้องเพลงระบำที่กำหนดไวในวงปีพาทย์
5.4    แสดงความสามารถพิเศษให้ตรงกับสายงานคีตศึลปีไทย ในบทร้องเพลงประเภทเสภา
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน


นายช่างศิลปกรรม (ด้านประติมากรรม)

6.1    ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านประติมากรรม การปันขึ้นรูปทรงทางกายวิภาค
6.2    ความรู้ความสามารถในการปันลวดลาย การตกแต่งขึ้นงานด้วยปูนปลาสเตอร์ และการแต่งขึ้ผึ้ง


นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์)

7.1    ความสามารถในการทำแม่พิมพ์ทุบจากต้นแบบที่เป็นรูปปัน
7.2    ความสามารถในการหล่อรูปต้นแบบด้วยปูนพลาสเตอร์จากแม่พิมพ์ทุบ
7.3    ความสามารถในการทำแม่พิมพ์ขึ้นและแม่พิมพ์ยางจากต้นแบบที่เป็นรูปข้น
7.4    ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและวัสดุ – อุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์


นายช่างศิลปกรรม

8.1    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะ
8.2    ความสามารถในการออกแบบสื่อประขาสัมพันธ์ โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์


นายช่างไฟฟ้า

9.1    ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9.2    ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น มิเตอร์ไฟฟ้า
9.3    ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและความเข้าใจในสัญลักษณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าอาคาร


นายช่างเขียนแบบ

10.1    ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ
–    สถาปัตยกรรม
–    วิศวกรรมโครงสร้าง
–    งานภูมิทัศน์
–    งานระบบต่างๆ
10.2    ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง
10.3    ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาเบื้องต้น


นายช่างโยธา

11.1    ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุม การสำรวจ เพื่อการอนุรักษ[บราณสถาน และการเขียนแบบ
11.2    การคำนวณแบบและประมาณราคาด้านช่างโยธา


พนักงานธุรการ

12.1    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
12.2    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
12.3    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
12.4    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
12.5    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม


พนักงานพัสดุ

13.1    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไชเพิ่มเดิม
13.2    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
13.3    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
13.4    ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ


พนักงานการเงินและบัญชี

14.1    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
14.2    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
14.3    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
14.4    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
14.5    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
14.6    ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
14.7    มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศิปากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศิปากร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments