Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -17 ธ.ค. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15806/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นิติกร,วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการพ.ศ.2552 ลงวันที่11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

1.    ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
2.    มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS – Office เช่น Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
3.    หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านงานเอกสารราชการและการบริหารจัดการ สำนักงาน เป็นกรณีพิเศษ


นิติกร

1    .ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชานิติศาสตร์
2    . หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.    มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.    มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับในหน้าที่
3.    มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
4.    มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
5.    มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทำแผนการควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
6.    มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานเป็นทีม
7.    มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย


วิศวกร

1.    ได้รับคุณวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชา ดังนี้ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2.    หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัดิ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

งานรับ-ส่งเอกสารราชการ
1.    ดำเนินการเกี่ยวกับรับเรื่องจากหน่วยงานในและภายนอกเพื่อเสนออธิการบดี และเพื่อเสนอผู้อำนวยการกองกลาง ตรวจสอบพิจารณา
2.    ดำเนินการลงทะเบียนหนังสือรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(E-Office) สแกนเอกสารเพื่อแนบเรื่องเสนอและเก็บข้อมูลในระบบผ่านเรื่องหนังสือ โดยสืบค้นจากต้นเรื่องเดิม (กรณีที่หน่วยงานภายนอกติดตามงานโดยสืบค้นอธิการบดี เคยมอบหมายหน่วยงานใดรับผิดชอบ) และนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาต่อไป สร้างเส้นทางในการนำเสนอผู้บริหารตามสำดับชั้นตอนในระบบ สารบรรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ผ่านเรื่องเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา
3.    ดำเนินการส่งเรื่องที่อธิการบดีได้พิจารณาและลงนามแล้วให้กับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ทราบ สำเนาเอกสารแล้วล่งให้หน่วยงานนำไปดำเนินการ ส่งเรื่องที่อธิการบดีมอบรองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีผ่านเลขานุการเสนอ
4.    รับเรื่องจากรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีมอบให้หน่วยงานที’เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายนำไปดำเนินการ 5. ค้นหาเรื่องต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่หน่วยงานภายในและภายนอกสอบถาม 6. แจ้งเรื่องด่วนให้ผู้เกี่ยวช้องรับไปดำเนินการก่อน
ด้วยการโทรศัพท์แจ้งหรือส่งเอกสารทางโทรสาร ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอเพื่อพิจารณา
7.    รวบรวมและจัดการเตรียมเอกสารข้อมูล โดยการประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคล ที่เกี่ยวช้อง เพื่อนำเสนอผู้บริหารสำหรับใช้การประชุมหรือบรรยายต่างๆ
8.    ร่าง-พิมพ์ หนังสือและเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานกับหน่วยงาพรือองค์กรอื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมาย

9.    บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
10.    ช่วยดำเนินการออกเลขหนังสือส่งและคำสั่งมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีลงนามแล้ว
11.    ช่วยทำเอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์
12.    ช่วยคัดแยกจดหมายจากไปรษณีย์ส่งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13.    ช่วยงานพิธีต่างๆของมหาวิทยาลัย
14.    ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นิติกร

1.    งานด้านเกี่ยวกับการยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.    งานด้านการดำเนินการทางวินัย
3.    งานด้านการมอบอำนาจ ตรวจร่างสัญญา
4.    งานจัดโครง๓รขิกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
5.    งานบริการวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆ
6.    งานให้คำปรึกษา และวินิจฉัยคดีความกฎหมาย
7.    งานจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้กบหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไปทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอก
8.    งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
9.    งานอื่นๆ ของกองกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


วิศวกร

1.    ออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา วางแผนโครงการประมาณราคา
ควบคุมหรือช่วยควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อให้มีความถูกต้องปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธา
2.    ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติต่างๆ
ทางด้านวิศวกรรมโยธาติดตาม และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
3.    ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ให้คำปรึกษา แนะนำ
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฟิกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
4.    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 17 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments